หน้าหลัก

บริการประชาชน

เกี่ยวกับกระทรวง

ขนส่งทางบก

ขนส่งทางราง

ขนส่งทางน้ำ

ขนส่งทางอากาศ

สถิติคมนาคม

เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง

นโยบายต่าง ๆ บนเว็บไซต์

นโยบายต่าง ๆ บนเว็บไซต์

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
ของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “สปค.”หรือ “เรา”) ดำเนินการในฐานะ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

 สปค. ได้พัฒนา/จัดหา ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ สปค. เช่น เว็บไซต์ (www.mot.go.th) ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (Back Office และ Front Office) และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ของ สปค. ที่ใช้บริการด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ที่ควบคุมดูแลโดย สปค.

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น
“ท่าน” หมายความถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 นอกจากประกาศฉบับนี้แล้ว สปค. อาจกำหนดให้มีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค. เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค. ได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค. นั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง และในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและประกาศนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค. นั้น
 ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้
 1.1 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ สปค.
 1.2 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ สปค. หรือของบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 1.3 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญา
 1.4 เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 1.5 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
 1.6 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของ สปค.
 1.7 ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 2.1 เพื่อความจำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สปค.
 2.2 เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ของ สปค.
 2.3 เพื่อความจำเป็นในการให้สิทธิ และยืนยันตัวตนการเข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค.
 2.4 เพื่อความจำเป็นในการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค.
 2.5 เพื่อความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ ของ สปค.
 2.6 เพื่อความจำเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังรายการต่อไปนี้
 3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

1) เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน เอกสารแบบฟอร์ม และ/หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ วิดีโอคลิป ประวัติการศึกษา ประวัติการปฏิบัติงาน อาชีพ ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ
2) เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่านCookie data, IP address, Application Logging, Device ID, Browsing history, กล้องวงจรปิด, ครื่องอ่านลายนิ้วมือ ฯลฯ
3) เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น โดยการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นต้นชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน,ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถูกร้องเรียน, GPS ฯลฯ

 3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

1)เพื่อความจำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ สปค.เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ ประวัติการศึกษา เป็นต้น
2)เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ของ สปค.เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ วิดีโอคลิป ฯลฯ
3)เพื่อความจำเป็นในการให้สิทธิ และยืนยันตัวตนการเข้าใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค.เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
4)เพื่อความจำเป็นในการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค.ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ อาชีพ ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ
5)เพื่อความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ ของ สปค.ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอคลิป ประวัติการปฏิบัติงาน ฯลฯ
6)เพื่อความจำเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน, ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถูกร้องเรียน, GPS, ข้อมูลทะเบียนบ้าน ฯลฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 สปค. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้
 4.1.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น
 4.1.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค.
4.2 เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ (www.mot.go.th), สื่อสังคมออนไลน์ Social Media, E-book เป็นต้น

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สปค. เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่ สปค. มีสิทธิปฏิเสธคำขอ ของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 5.3 สิทธิในการขอให้ สปค. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
  5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สปค. ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
  5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ สปค. ได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้ สปค. เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
  5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ สปค. กำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ สปค. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สปค. สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ สปค. )
 5.5 สิทธิในการถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอม โดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
 5.6 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจาก สปค. ได้ ในกรณีที่ สปค. ได้ทำให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
  5.6.1 ขอให้ สปค. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
  5.6.2 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สปค. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 5.7 สิทธิในการขอให้ สปค. ดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  5.7.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  5.7.2 เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ สปค. ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อไป
  5.7.3 เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามข้อ 5.4
  5.7.4 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในหมวดนี้
 5.8 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่ สปค. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6. การเชื่อมโยงข้อมูลกับภายนอก

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียกับภายนอก โดยที่ สปค. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเหล่านั้นได้ ขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นด้วย
 ทั้งนี้ สปค. จะไม่รับผิดชอบ และไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเหล่านั้น รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเหล่านั้น

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 สปค. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติหน้าที่และ การให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายของ สปค. เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สปค. จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ สปค. มีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น กรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิหรือมีข้อพิพาทหรือคดีความ หรือการใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน สปค. ขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้ยกเลิก หรือ ข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

 สปค. ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สปค. เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ

9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอเป็นหนังสือมาที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
 ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
 ทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้

10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 สปค. ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดย สปค. จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

 สปค. อาจมีการปรับปรุงประกาศนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความเหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หาก สปค. มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศนี้ สปค.จะแสดงประกาศเวอร์ชันล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ (www.mot.go.th) สปค. ขอแนะนำให้ท่านหมั่นเข้ามาอ่านและตรวจสอบประกาศนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ สปค.
 ทั้งนี้ หากท่านยังคงใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ สปค. ภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการปรับปรุงแก้ไขและได้มีการแสดงประกาศไว้ที่นี้แล้ว ถือว่าท่านยอมรับในประกาศฉบับที่ปรับปรุงแล้ว

12. การติดต่อ สปค.

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ที่อยู่ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : (+66) 0 2283 3000
โทรสาร : (+66) 0 2281 3959
อีเมล์ : webmastermot@mot.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงการใช้บริการออนไลน์ของท่านโดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์,

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้