สถิติคมนาคม

ดัชนีชี้วัดการขนส่งและโลจิสติกส์

Logistics Performance Index 
IMD WORLD COMPETITIVENESS
Sustainable Development Goals
UNIDO
OECD
The World Bank : Thailand