คู่มือการให้บริการประชาชนของกระทรวงคมนาคม

1. คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม
    1.1 แบบฟอร์มคำขอดูข้อมูลข่าวสารของ คค. ยืมหนังสือไปถ่ายเอกสาร
    1.2 แบบฟอร์มคำขอดูข้อมูลข่าวสารของ คค. ขอสำเนา ณ หน่วยงาน

2. คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
    2.1 แบบฟอร์ม 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
    2.2 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

3. คู่มือการขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
    3.1 แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
    3.2 แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินบำนาญ
    3.3 แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด_แบบ 1
    3.4 แบบฟอร์มคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127

4. คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญของกระทรวงคมนาคม
    แบบฟอร์ม บ.จ.1

5. คู่มือการขอรับหนังสือเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพและการขอดินพระราชทาน กระทรวงคมนาคม
    แบบฟอร์มคำขอพระราชทานเพลิงศพ

6. คู่มือการให้บริการเว็บท่าคมนาคม สำหรับประชาชน
    มาตรฐานการให้บริการเว็บท่าคมนาคม