MOT SAR

การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 กรมท่าอากาศยาน โดยมี พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ รวม 21 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2563 (SAREX-2020) ซึ่งในปีนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเป็นแกนกลางในการฝึกซ้อมฯ และจะจัดให้มีขึ้นที่ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2563 ทั้งนี้ การฝึกซ้อมฯดังกล่าว จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบค้นหาฯ และเป็นการทดสอบแผนค้นหาฯ แห่งชาติ พ.ศ.2561 เพื่อนำไปพัฒนาให้การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 รวมทั้งมาตรฐาน และข้อพึงปฏิบัติของ ICAO