MOT SAR

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ปลัดกระทรวงคมนาคม (นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ) พร้อมด้วยอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (นางอัมพวัน วรรณโก) รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สคอ.) และสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (สสอ.) รวมทั้งรับฟังการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Bangkok Rescue Coordination Centre : BKKRCC) ในการนี้ ได้มอบนโยบายให้ สคอ. ดำเนินงาน ได้แก่

1) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง (finding) ด้านการค้นหาฯ จาก ICAO และ IMO 

2) การเตรียมความพร้อมเมื่อ พ.ร.บ. การเดินอากาศฯ มีการประกาศใช้

3) แนวทางการจัดทำร่างความตกลงด้านการค้นหากับประเทศเพื่อนบ้าน

4) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานย่อยหรือ RSC (Rescue Subcenter)

5)การวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสมในการทำงานและการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ ICAO กำหนด

6) การพัฒนาระบบดาวเทียมและเครื่องมือสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านค้นหาฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น