ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(ย้อนกลับหน้ารวมรายงานทุกปีงบประมาณ)

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


1.1 สปค. และ สนข 
รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2559


1.2 ทางบก 
รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขบ.) ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ทล. ทช. กทพ.) ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ (ขสมก.) ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ (บขส.) ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2559

รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขบ.) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ทล. ทช. กทพ.) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ (ขสมก.) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ (บขส.) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2559

รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขบ.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ทล. ทช. และ กทพ.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขสมก.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (บขส.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2559

1.3 ทางน้ำ 
รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ (จท. กทท.) ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ (จท. กทท.) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ (จท. กทท.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2559


1.4 ทางราง 
รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟม. ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟท. ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2559

รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟม. ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟท. ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2559

รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟม. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟท. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2559

1.5 ทางอากาศ 
รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2559
รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2559
- รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2559