ระบบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว (บำเหน็จบำนาญ)
ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แบบเบิกสวัสดิการ
- แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (7223)
แบบหนังสือการขอมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (7129)
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (7127)
แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (ค.ก.ษ)
แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (สรจ. 1)
แบบใบมอบฉันทะ
แบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ TMB Business Click/ระบบ KTB Corporate Online

แบบคำขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ
แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือ เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (5300)
แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ. 3)

แบบหนังสือแสดงเจตนา
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สำหรับข้าราชการ (แบบ 1)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ สำหรับข้าราชการ
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด สำหรับลูกจ้างประจำ (แบบ 1)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

แบบเบิกบำเหน็จตกทอด
แบบแจ้งของดเบิกบำนาญ (สรจ.12)
แบบขอรับบำนาญพิเศษตกทอดกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (5309)
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
แบบรายการสอบสวนบำนาญพิเศษหรือบำเหน็จตกทอด
แบบหนังสือสัญญารับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ
แบบหนังสือรับรองทายาท
แบบหนังสือรับรองทายาท (คู่สมรสเกินกว่าหนึ่งคน)
แบบหนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น (สรจ. 2)
แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย