การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ

ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบธุรกิจน้ำมัน ในด้านเทคนิคและวิธีการขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล) ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ในการจัดการ

ขั้นตอนการให้บริการ
1. กลุ่มสิ่งแวดล้อมจัดทำรายละเอียดโครงการพร้อมงบประมาณที่ต้องใช้นำเสนอขออนุมัติจาก อขน.(ใช้เวลา 1 สัปดาห์)
2. กลุ่มสิ่งแวดล้อมจัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานให้จัดส่งผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรม(ใช้เวลา 1 สัปดาห์)
3. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติแจกประกาศนียบัตร(ใช้เวลา 3 วัน)
4. สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมนำเสนอ อขน.(ใช้เวลา 3 วัน)

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
- กลุ่มสิ่งแวดล้อมจัดทำรายละเอียดโครงการพร้อมงบประมาณที่ต้องใช้นำเสนอขออนุมัติจาก อขน.(ใช้เวลา 1 สัปดาห์) 
- กลุ่มสิ่งแวดล้อมจัดทำหนังสือเชิญหน่วยงานให้จัดส่งผู้แทนเข้ารับการฝึกอบรม(ใช้เวลา 1 สัปดาห์) 
- ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติแจกประกาศนียบัตร(ใช้เวลา 3 วัน) 
สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมนำเสนอ อขน.(ใช้เวลา 3 วัน)

ค่าธรรมเนียม
  -