การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝึกอบรมสำหรับบุคลากรกรมทางหลวงชนบทและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    นอกจากนี้ยังมีโครงการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากรด้านช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมทางหลวงชนบท ดำเนินการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(e-Learning) ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในการบริหารจัดการเวลาอบรมศึกษาวิธีการใช้งานระบบ ตรวจสอบรายงานการใช้เวลาศึกษาบทเรียนตรวจสอบรายงานผลการทำแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบการผ่านการอบรมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท www.dor.go.th คลิก e-Learning หรือผ่านทางเว็บไซท์ของจุฬา ฯwww.chulaonline.com คลิก กรมทางหลวงชนบท โดยมีหลักสูตรอยู่ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานทาง และหลักสูตร การอำนวยความปลอดภัยงานทาง
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการเวลาภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันในระยะเวลาออนไลน์ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องศึกษาบทเรียนทุกหน้า โดยแต่ละหัวข้อจะต้องให้มีการทำแบบประเมินก่อนและหลังการศึกษาของแต่ละบทเรียน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือคู่มือประกอบการอบรมทางไกลผ่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการศึกษาผ่านระบบ e-Learning


ขั้นตอนการให้บริการ
1. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร
2. คัดเลือกผู้สมัคร
3. จัดทำประกาศ, คำสั่งเข้าอบรม
4. ติดต่อวิทยากร, สถานที่
5. จัดฝึกอบรม
6. ประเมินผล
ขั้นตอนการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมผ่านเว็บ www.dor.go.th หรือ www.chulaonline.com 
แจ้งผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ฝึกอบรมออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและออกวุฒิบัตร

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -