ความร่วมมือด้านการขนส่งในกรอบอาเซียน

1. ข้อมูลทั่วไป
    1.1 แผนผังการประชุม 
    1.2 กลไกการทำงาน

2. แผนงาน/โครงการที่สำคัญ
    2.1 แผนงานด้านการขนส่งของอาเซียน ปี 2559-2568
    2.2 Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025
    2.3 โครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน   
    2.4 รายละเอียดโครงข่ายทางหลวงอาเซียน12 สายทางในประเทศไทย 
    2.5 เส้นทางหลวงอาเซียนในประเทศไทย   
    2.6 โครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง

3. ความตกลงและพิธีสารต่างๆ
    3.1 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
    3.2 พิธีสาร 1 : การกำหนดเส้นทางขนส่งผ่านแดนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ   
    3.3 พิธีสาร 3 : ประเภทและปริมาณรถ   
    3.4 พิธีสาร 4 : ข้อกำหนดด้านเทคนิคของรถ   
    3.5 พิธีสาร 6 : สถานีชายแดน และสถานีเปลี่ยนถ่าย   
    3.6 พิธีสาร 9 : สินค้าอันตราย   
    3.7 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport)   
    3.8 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport)
    3.9 ร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ามแดน
    3.10 ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ
    3.11 ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยบริการเดินอากาศ
    3.12 ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศอย่างเต็มที่

4. การเปิดตลาดสาขาการขนส่ง
    4.1 Status of Ratification ASEAN Transport Agreements

5. ความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียน-ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
    5.1 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-จีน
    5.2 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางทะเลระหว่างอาเซียน-จีน