คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนักงานรัฐมนตรี
   กระบวนการสนับสนุน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
   กระบวนการสนับสนุน


กองกลาง 
  
กระบวนการสร้างคุณค่า

   กระบวนการสนับสนุน

กองตรวจราชการ 
   
กระบวนการสนับสนุน

กองการต่างประเทศ
   กระบวนการสนับสนุน

กองบริหารการคลัง  
   กระบวนการสนับสนุน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
  กระบวนการสร้างคุณค่า

   กระบวนการสนับสนุน

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   
กระบวนการสนับสนุน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
   กระบวนการสนับสนุน

กองกฎหมาย
   
กระบวนการสนับสนุน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   
กระบวนการสร้างคุณค่า

กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
   
กระบวนการสร้างคุณค่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   
กระบวนการสร้างคุณค่า

   กระบวนการสนับสนุน


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
   กระบวนการสร้างคุณค่า

   กระบวนการสนับสนุน

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
   
กระบวนการสร้างคุณค่า

สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 
   
กระบวนการสร้างคุณค่า