ข้อมูลประชาสัมพันธ์/เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจในระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบสำรวจชุดที่ 2 สำรวจฯ ตามแผนยุททธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม