คำสั่งแต่งตั้งรัฐมนตรี

คำสั่งแต่งตั้งรัฐมนตรี คณะที่ 61 ( 30 สิงหาคม 2557 ถึงปัจจุบัน)
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

30 ส.ค.2557 พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รวค. 31 ส.ค. 2557 ถึง 20 ส.ค. 2558
  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รชค. 31 ส.ค. 2557 ถึง 20 ส.ค. 2558
  (คำสั่งแบ่งงานที่ คค 130/2557 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2557)
       
19 ส.ค.2558 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รวค. 20 ส.ค. 2558 ถึงปัจจุบัน
  นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รชค. 20 ส.ค. 2558 ถึง 15 ธ.ค. 2559
  คำสั่งแบ่งงานที่ คค 251/2558 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2558
คำสั่งแบ่งงานที่ คค 252/2558 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2558
       
15 ธ.ค. 2559 นายพิชิต อัคราทิตย์ รชค. 15 ธ.ค. 2559 ถึง 23 พ.ย. 2560
  คำสั่งแบ่งงานที่ คค 376/2559 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2559
       
23 พ.ย. 2560  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รชค. 23 พ.ย. 2560 ถึงปัจจุบัน
  คำสั่งแบ่งงานที่ คค 314/2560 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2560
คำสั่งแบ่งงานที่ คค 327/2560 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2560
       
       

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.)