บริการประชาชน

การขอเพิ่มวงเงินจำนองเรือ/โอนสิทธิการจำนองเรือ/การแก้ไขข้อความในสัญญาจำนองเรือ

บริการรับแจ้งเพิ่มวงเงินจำนอง โอนสิทธิจำนอง และแก้ไขข้อความสำคัญในสัญญาจำนอง

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงินจำนองเรือ / การโอนสิทธิการจำนองเรือ / การแก้ไขข้อความในสัญญาจำนองเรือ
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐาน นายทะเบียนอนุมัติเก็บค่าธรรมเนียม
3. นายทะเบียนลงนามรับแจ้งเพิ่มวงเงินจำนอง / โอนสิทธิ / แก้ไขสัญญาจำนอง

หลักฐานที่ใช้

ฝ่ายผู้จำนอง (บุคคลธรรมดา)
1. คำร้อง ก.5
2. ใบทะเบียนเรือไทย
3. หนังสือสัญญาจำนองฉบับผู้จำนอง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
ฝ่ายผู้จำนอง (นิติบุคคล)
1. ใบทะเบียนเรือไทย
2. หนังสือสัญญาจำนองฉบับผู้จำนอง
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
4. วัตถุประสงค์รับรองการจดทะเบียนบริษัท
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ
ฝ่ายผู้รับจำนอง (บุคคลธรรมดา)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือสัญญาจำนองฉบับผู้จำนอง
ฝ่ายผู้รับจำนอง (นิติบุคคล)
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2. วัตถุประสงค์รับรองการจดทะเบียนบริษัท
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ
4. หนังสือสัญญาจำนองฉบับผู้จำนอง
ในกรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองให้เพิ่ม
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-