บริการประชาชน

การออกใบสำคัญรับรอง (Certificate) ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

การออกใบสำคัญรับรอง (Certificate) ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ

เรือที่เป็นเรือเดินระหว่างประเทศจะต้องมีใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล และใบสำคัญรับรองแนวน้ำบรรทุก และใบสำคัญรับรองอื่นๆ ตามอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำร้องที่ ส่วนตรวจสภาพเรือ สำนักมาตรฐานเรือ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาการตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรอง (Certificate) ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
1. ประชาชนยื่นคำร้อง ด้วยแบบฟอร์ม ก.5
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เสนอ ผอ.สมร. เพื่อส่ง เจ้าพนักงานตรวจเรือ / นัดหมายเพื่อทำการตรวจเรือ
3. เจ้าพนักงานตรวจเรือทำการตรวจเรือ
3.1 ออก ร.25 ให้ดำเนินการแก้ไข
4. บันทึกรายการ / สั่งเก็บค่าธรรมเนียม / ลงนาม / ออกใบสำคัญรับรองการตรวจ
5. ประชาชนรับใบสำคัญรับรอง

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
3. หนังสือมอบอำนาจ
4. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ (กรณีต่ออายุ)
5. สำเนาใบสำคัญรับรองประจำเรือ ฉบับเดิม (กรณี ต่ออายุ)

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

1. ช่วงยื่นคำขอ- 1 ขั้นตอน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
2. ช่วงดำเนินการจบแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาที่ยื่นคำขอด้วย)- 4 ขั้นตอน ระยะเวลา 4 วัน 40 นาที

ค่าธรรมเนียม

-