บริการประชาชน

การขออนุญาตนำเรือต่างชาติเข้ามาทำการค้าในน่านน้ำไทย

ผู้ประสงค์จะนำเรือต่างชาติเข้ามาทำการค้าในน่านน้ำไทยตามมาตรา 47 ทวิ พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่กองทะเบียนเรือ โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนการนำเรือต่างชาติเข้ามาทำการค้าในน่านน้ำไทย
1. ประชาชนยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
2. ตรวจเอกสาร / หลักฐาน รับคำร้อง บันทึกรายงานเสนออธิบดี
3. อธิบดีลงนาม เสนอกระทรวงคมนาคม
4. ส่งเรื่องไปกระทรวงคมนาคม พิจารณา ผู้มีอำนาจลงนาม อนุญาต ส่งเรื่องคืน ขน.
5. อธิบดีลงนามในใบอนุญาต / จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือขออนุญาตนำเรือต่างชาติเข้ามาทำการค้าในน่านน้ำไทย
2. SHIP’S PARTICULARS
3. CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE
4. CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE
5. INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE
6. CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE
7. INTERNATIONAL LOAD LINE CERTIRICATE
8. INTERNATIONAL TONNAGE CERTIRICATE
9. ประกาศหนังสือพิมพ์ต้องการใช้เรือไทย 3 ฉบับ เป็นเวลา 3 วัน
10. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ
กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์จากกรมทะเบียนการค้า สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-