บริการประชาชน

การขอความเห็นชอบจดทะเบียนรถยนต์บริการ

การขอความเห็นชอบจดทะเบียนรถยนต์บริการ

ให้บริการยื่นคำร้องการขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์บริการ พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์

ขั้นตอนการให้บริการ

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

บุคคลธรรมดา
1.สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
3.สำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
4.ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถยนต์ที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
5.รูปถ่ายสถานที่จอดรถ
6.สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน
7.แผนผังแสดงรายละเอียดที่ตั้งสถานที่จอดรถ จำนวนลักษณะขนาดและกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ยื่นขอจดทะเบียน
8.หลักฐานแสดงความจำเป็นในการใช้รถยนต์
9.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถยนต์ (ถ้ามี)
นิติบุคคล
1.หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท
2.สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3.ตัวอย่างรอยประทับตราของผู้ขอ
4.ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถยนต
5.รูปถ่ายสำนักงาน และสถานที่จอดรถ
6.แผนที่สำนักงานและสถานที่จอดรถ
7.แผนผังแสดงรายละเอียดที่ตั้งสถานที่จอดรถ จำนวนลักษณะขนาดและกำลังเครื่องยนต์ของรถยนต์ที่ยื่นขอจดทะเบียน
8.หลักฐานแสดงความจำเป็นในการใช้รถยนต์
9.หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถยนต์ (ถ้ามี)
10.หลักฐานการดำเนินการในรอบสามเดือนที่ผ่านมา (กรณีเพิ่มรถ)

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

5 วันครึ่ง

ค่าธรรมเนียม

-