บริการประชาชน

การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ

การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

ขั้นตอนการให้บริการ

1. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ งานตรวจสภาพรถ หรือขอประวัติรถจากสำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสภาพรถเอกชน
2.ใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถต่ออายุทะเบียน ยื่นขอต่ออายุทะเบียนรถและชำระภาษีรถ พร้อมหลักฐานการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยทางถนน
3. ชำระเงินค่าภาษีรถ
4. รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

แบบคำขอเสียภาษีประจำปี

ระยะเวลาการให้บริการ

2 ขั้นตอน 2 จุดบริการ รวมระยะเวลา 40 นาที

ค่าธรรมเนียม

-