บริการประชาชน

การย้ายรถเข้า

ให้บริการยื่นคำร้องขอย้ายรถเข้าพร้อมหลักฐาน

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ใช้แบบคำขออื่นๆ ยื่นคำร้องขอย้ายรถเข้าพร้อมหลักฐาน
2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม
3. รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
2. หนังสือแจ้งย้ายรถส่วนล่าง
3. แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถเดิม เว้นแต่เป็นรถที่ได้แจ้งเลิกใช้ ตาม มาตรา 79 หรือรถที่ยกเลิกการจดทะเบียน เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาฯ
4.หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหรือภาพถ่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
5. สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

9 ขั้นตอน 2 จุดบริการ รวมระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-