บริการประชาชน

การแจ้งหยุดใช้รถเพื่อไม่เสียภาษีครั้งถัดไปตาม มาตรา 89

ให้บริการยื่นคำร้องแจ้งไม่ใช้รถพร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถนั้นจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ใช้แบบคำขออื่นๆ ยื่นคำร้องแจ้งไม่ใช้รถพร้อมหลักฐาน
2. ชำระเงินค่าภาษีประจำปี (กรณีค้างชำระภาษี)
3. บันทึกรายการ
4. รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน พร้อมใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. ใช้แบบคำขออื่นๆ ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานของเจ้าของรถหรือ ผู้ประกอบการและหนังสือแสดงการจดทะเบียน
2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ

แบบฟอร์ม

แบบคำขอโอนและรับโอน

ระยะเวลาการให้บริการ

3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-