บริการประชาชน

การขอสำเนาประวัติรถเพื่อนำรถไปตรวจที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชน

ผู้ประกอบการขนส่งขอถ่ายสำเนาประวัติรถ เพื่อนำรถไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอต่อฝ่ายตรวจสภาพรถขนส่ง โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะนำรถไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน โดยเสนอให้หัวหน้างานอนุญาต, ถ่ายเอกสารประวัติรถ รับรองสำเนา และเก็บค่าธรรมเนียม
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-