บริการประชาชน

การแก้ไขรายการทางทะเบียน

การแก้ไขรายการทางทะเบียน

ให้บริการยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการทางทะเบียนของผู้ประกอบการหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์รถ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ใช้แบบคำขออื่นๆ ยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการทางทะเบียนของผู้ประกอบการหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์รถ พร้อมหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ
3. รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. หนังสือรับรองการบรรจุรถเข้าจังหวัดนั้นๆ
3. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 40 นาที และระยะเวลารอก่อนยื่นคำขออีกประมาณ 10 นาที

ค่าธรรมเนียม

-