บริการประชาชน

การกำหนดและตอกหมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวรถหรือโครงสร้างคัสซี

การกำหนดและตอกหมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวรถหรือโครงสร้างคัสซี

ให้บริการยื่นคำร้องขอกำหนดและตอกหมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง หรือโครงคัสซี พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนยื่นคำขอ
2.ลงรับคำขอตรวจสอบรถ
3.ตรวจสอบรถ
4.หัวหน้าฝ่ายอนุญาต
5. หัวหน้างานพิจารณา
6. เสนอผลการตรวจ
7. กำหนดและทำการตอกเลขจัดทำประวัติ
8. บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
9. จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

2 ชั่วโมง 50 นาที

ค่าธรรมเนียม

-