บริการประชาชน

การโอนรถ

การขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียน

การโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของ ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากแจ้งเกินกำหนดต้องเสียค่าปรับตามกฎหมายกำหนด ยื่นคำร้องขอโอนรถ พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนผู้ยื่นคำขอ
2. รับคำขอตรวจสอบรถ/ตรวจสอบรถ/บันทึกข้อมูล ในคอมพิวเตอร์
3. รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ/รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึกรายการในต้นทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนพิจารณาลงนาม/จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือใบแทน
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบการระหว่างประเทศ
3. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเป็นบุคคลธรรมดา) หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการทะเบียนเป็นนิติบุคคล (กรณีผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)
4. หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง
5. บัตรผู้รับมอบอำนาจ

แบบฟอร์ม

แบบคำขอโอนและรับโอน
แบบบันทึกการตรวจสอบรถ

ระยะเวลาการให้บริการ

2 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-