บริการประชาชน

การอนุญาตให้มีเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง)

การอนุญาตให้มีเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง)

เป็นการยื่นขอใบอนุญาตที่มีไว้เพื่อขาย หรือเพื่อซ่อม

ขั้นตอนการให้บริการ

1. รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐาน
2. หบร./นว.ขนส่ง พิจารณาเหตุผล
3. นายทะเบียนอนุมัติ
4. จัดเก็บค่าธรรมเนียม
5. พิมพ์ใบอนุญาต/สมุดคู่มือ
6. นายทะเบียนลงนาม
7. จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. ภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายรถหรือซ่อมรถ
2. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ
3. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
4. หนังสือรับรองสำนักทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ระบุกรรมการ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

3 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-