บริการประชาชน

การรับชำระภาษีประจำปี

การรับชำระภาษีประจำปี

ให้บริการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระได้ที่ สำนักงานขนส่งทุกแห่งสำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ และยังรับชำระภาษีรถ เช่น ไปรษณีย์ ธนาคาร สำนักงานเขตของ กทม. ห้างสรรพ-สินค้า หรือแหล่งชุมชน

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนผู้ยื่นคำขอ
2.รับเรื่อง/ตรวจสอบหลักฐาน/คำนวณภาษี/รับชำระเงิน/ออกใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี/บันทึกรายการเสียภาษีในใบคู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
3. หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ (กรณีรถยนต์มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี รถจักรยานยนต์มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี)

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

17 นาที

ค่าธรรมเนียม

-