บริการประชาชน

การแจ้งไม่ใช้รถ

การแจ้งไม่ใช้รถ

ให้บริการยื่นคำร้องขอแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว หรือตลอดไป ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนผู้ยื่นคำขอ
2. รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐาน/เรียกเก็บแผ่นป้าย/จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงินและใบรับแผ่นป้าย(กรณีแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว)
3. ค้นต้นทะเบียน
4. บันทึกรายการทางทะเบียนในใบคู่จดทะเบียนรถและต้นทะเบียน
5. นายทะเบียนตรวจสอบและลงนาม/จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 3. แผ่นป้ายทะเบียนรถ

แบบฟอร์ม

แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ

ระยะเวลาการให้บริการ

1 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-