บริการประชาชน

การขอเปลี่ยนสีรถหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์

ให้บริการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสีรถ หรือเครื่องยนต์ พร้อม หลักฐาน ณ สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนยื่นคำขอ
2. รับคำขอตรวจสอบรถ
3. ดำเนินการตรวจสอบรถ
4. บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์
5. จ่ายเรื่อง
6. รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ/รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใชเสร็จรับเงิน/บันทึกรายการในต้นทะเบียนรถ และใบคู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนพิจารณาลงนาม/จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ หรือหลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์
3. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

1 ชั่วโมง 35 นาที

ค่าธรรมเนียม

-