ติดต่อเรา

ลำดับ
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
1
สำนักงานรัฐมนตรี
0-2283-3017-18
0-2282-1236
2
สำนักงานบริหารโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน
0-2283-3210
0-2280-0114
3
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0-2283-3148
0-2280-7485
4
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0-2283-3043
0-2281-8958
5
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม
0-2283-3208
0-2283-3480
6
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
0-2283-3153
0-2283-3153
7
กองกลาง
0-2283-3065, 0-2283-3085
0-2281-3959, 0-2281-2785
8
กองกฎหมาย
0-2283-3062, 0-2283-3137
0-2280-6116
9
กองการต่างประเทศ
0-2283-3013
0-2280-1714
10
กองตรวจราชการ
0-2283-3084
0-2280-6117
11
กองบริหารการคลัง
0-2283-3033, 0-2283-3042
0-2283-3108
12
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
0-2283-3083
0-2280-6115
13
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0-2283-3258
0-2281-8961
14
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0-2283-3102, 0-2283-3112
0-2281-4191
15
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
0-2283-3141
0-2280-6401
16
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0-2283-3047
0-2281-3659
17
สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
0-2285-5450-1
0-2286-2925
18
สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและและอุบัติการของอากาศยาน
0-2287-3198
0-2286-2925


ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : (+66) 0 2283 3000
โทรสาร : (+66) 0 2281 3959
อีเมล์ : [email protected]
สายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม : 1356