ติดต่อเรา

ลำดับ
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
1
สำนักงานรัฐมนตรี
0-2283-3017-18
0-2282-1236
2
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
0-2283-3091, 0-2283-3161
3
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
0-2283-3014, 0-2283-3015
4
ปลัดกระทรวงคมนาคม
0-2283-3154
5
รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง
0-2283-3028, 0-2283-3099, 0-2283-3211
6
รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง
0-2283-3140, 0-2283-3144
7
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำนวยการ
0-2283-3002
8
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 1
0-2283-3055
9
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 2
0-2283-3116
10
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
0-2283-3093
11
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
0-2283-3130
12
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
0-2283-3204
13
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
0-2283-3124
14
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
0-2283-3053
15
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
0-2283-3215 , 0-2283-3214
16
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ
0-2283-3139
17
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
0-2283-3302
18
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ
0-2283-3306
19
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำปรึกษากฎหมาย
0-2283-3063
20
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน
0-2283-3081
21
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
0-2283-3305
22
สำนักงานบริหารโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน
0-2283-3210
0-2280-0114
23
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0-2283-3148
0-2280-7485
24
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0-2283-3043
0-2281-8958
25
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม
0-2283-3208
0-2283-3480
26
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
0-2283-3153
0-2283-3153
27
กองกลาง
0-2283-3065, 0-2283-3085
0-2281-3959, 0-2281-2785
28
กองกฎหมาย
0-2283-3062, 0-2283-3137
0-2280-6116
29
กองการต่างประเทศ
0-2283-3013
0-2280-1714
30
กองตรวจราชการ
0-2283-3084
0-2280-6117
31
กองบริหารการคลัง
0-2283-3033, 0-2283-3042
0-2283-3108
32
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
0-2283-3083
0-2280-6115
33
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0-2283-3309, 0-2283-3258
0-2281-8961
34
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0-2283-3102, 0-2283-3112
0-2281-4191
35
กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
0-2283-3141
0-2280-6401
36
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0-2283-3047
0-2281-3659
37
สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
0-2285-5450-1
0-2286-2925
38
สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและและอุบัติการของอากาศยาน
0-2287-3198
0-2286-2925


ติดต่อเรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : (+66) 0 2283 3000
โทรสาร : (+66) 0 2281 3959
อีเมล์ : mot0200@mot.go.th
สายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม : 1356