เกี่ยวกับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ
  • แผนและยุทธศาสตร์
  • อำนาจหน้าที่
  • ผู้บริหาร
  • รายงานประจำปี
วิสัยทัศน์ 

   เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย

พันธกิจ

1) บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตร
2) บริหารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรื่องร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคมได้อย่างเป็นผลสำเร็จ
3) ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
4) บริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและให้บริการประชาชนตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังอย่างมืออาชีพ

ค่านิยมสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

"i-MOT"
1) Integrity ยึดมั่นคุณธรรม
2) Modern ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
3) Outstanding มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
4) Team เสริมพลังร่วมขับเคลื่อนเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร 

   "สามัคคี เชี่ยวชาญ ทำงานเป็นทีม"

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด

       สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนามคม ปี พ.ศ. 2560 กำหนดอำนาจหน้าที่ 11 ประการ ดังนี้

          1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี สำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง

          2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ

          3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง

          4. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

          5. กำหนดบทบาทและแนวทางความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร

          6. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์

          7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง

          8. ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน

          9. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและจราจร

          10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

          11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558)


นายชยธรรม์ พรหมศร
ปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0-2283-3188

รองปลัดกระทรวง


นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
โทรศัพท์ 0-2283-3140

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
รองปลัดกระทรวง(ด้านอำนวยการ)
โทรศัพท์ 0-2283-3002


นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ 
รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
โทรศัพท์ 0-2283-3028


ผู้ตรวจราชการกระทรวง


นางสาวดุจดาว เจริญผล
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
โทรศัพท์ 0-2283-3130, 0-2283-3299


นายจุฬา สุขมานพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
โทรศัพท์ 0-2283-3204


นายกริชเพชร ชัยช่วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
โทรศัพท์ 0-2283-3124


นางจันทิรา บุรุษพัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
โทรศัพท์ 0-2283-3053


ผู้ช่วยปลัดกระทรวงนางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 1
โทรศัพท์ 0-2283-3055


นางจตุพร เนียมสุข
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 2
โทรศัพท์ 0-2283-3116แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม


:: ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหาร  1 กรกฎาคม 2564 ::

รายงานประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานประจำปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รายงานประจำปี 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รายงานประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รายงานประจำปี 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รายงานประจำปี 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม