เกี่ยวกับกระทรวง

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • อำนาจหน้าที่

รอยทางจาก “กรมรถไฟ” สู่... “แอร์พอร์ต เรล ลิงค์” 
เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษที่กิจการรถไฟในประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลว่า
การคมนาคมขนส่งภายในราชอาณาจักรโดยเส้นทางรถไฟนั้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อราษฎร
และเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบำรุงรักษาราชอาณาเขต เพื่อให้สะดวก
แก่การปกครองและตรวจตราการบริหารราชการแผ่นดินในมณฑลที่อยู่ห่างไกล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับมือ
กับการขยายอาณานิคมของต่างชาติมายังภูมิภาคนี้


ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ กระทั่ง
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2439 พระองค์ได้เสด็จฯ ทรงเปิดการเดินรถไฟ
สายกรุงเทพ-นครราชสีมา เส้นทางรถไฟสายแรกของสยามประเทศ 
การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงถือเอาวันที่ 26 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา
กิจการรถไฟจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่แรกสถาปนากิจการรถไฟในปี 2439 
จนสิ้นรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ.2453 มีทางรถไฟเปิดใช้แล้วทั้งสิ้น 932 กิโลเมตร 
และได้มีดำเนินการก่อสร้างขยายเส้นทางไปยังสายเหนือและใต้ในเวลาต่อมา


ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมรถไฟ”เป็น “กรมรถไฟหลวง” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง
เป็นพระองค์แรก ในรัชสมัยของพระองค์มีเส้นทางรถไฟที่เปิดใช้ทั้งหมด 2,518 กิโลเมตร 
อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เส้นทางรถไฟ
ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และการขยายรางสร้างเส้นทางเพิ่มก็เป็นไปอย่างล่าช้า โดยมี
เส้นทางรถไฟที่สร้างเพิ่มขึ้นรวมกันในสมัยรัชกาลที่ 7 และ รัชกาลที่ 8 เพียง 677 กิโลเมตรวิสัยทัศน์

    บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล

พันธกิจ

    บริษัทฯ ให้บริการด้วยความปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า