เกี่ยวกับกระทรวง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • ผู้บริหาร
  • อำนาจหน้าที่
  • ยุทธศาสตร์

ประวัติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมาย โดยการประกาศใช้บังคับพระราช-บัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ ปัจจุบันนี้ กทพ. มีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ในสาระสำคัญ ดังนี้

๑.) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษาทางพิเศษ
๒.) ดำเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ.

   ทั้งนี้ “ทางพิเศษ” มีคำจำกัดความตามกฎหมายว่า หมายถึง ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างในระดับพื้นดิน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และให้หมายความรวมถึงสะพานอุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นลงรถทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหลทาง เขื่อนกั้นน้ำ ท่อ หรือทางระบายน้ำกำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือ สิ่งอื่นใดที่จัดไว้ในเขตทาง เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ

ลำดับความเป็นมา

พ.ศ. ๒๕๐๙ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสำรวจแก้ไขเหตุขัดข้อง และวางแผนการจราจรทางบก

พ.ศ. ๒๕๑๒ คณะกรรการพิจารณาสำรวจแก้ไขเหตุขัดข้องและวางแผนการจราจรทางบก ได้เสนอความเห็นต่อรัฐบาลขอให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ประสานงานขอความช่วย-เหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อส่งเชี่ยวชาญมาทำการสำรวจศึกษาและวางแผนแม่บท สำหรับการจราจรในกรุงเทพ-มหานคร พ.ศ. ๒๕๑๓ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (สมัยนั้น) ได้เสนอผ่านคณะรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทางขึ้น โดยให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าของเรื่อง

๒๑ กันยายน ๒๕๑๔ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง
โดยมี นายถวิล สุนทรศารทูล เป็นประธานกรรมการ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๔ คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายองค์การเก็บค่าผ่านทาง และคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดรูปแบบองค์การเก็บค่าผ่านทาง

๑๗ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเจ้าหน้าที่รวม ๔ คน ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีเพื่อศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายและการจัดรูปแบบองค์การฯ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายองค์การเก็บค่าผ่านทางได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง และคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย ในขณะนั้นอยู่ในรัฐบาลของคณะปฏิวัติคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงได้ยกร่างแก้ไขจากพระราชบัญญัติเป็นประกาศของคณะปฏิวัติ และได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐

วิสัยทัศน์ของ กทพ. (Vision)
"มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างยั่งยืน"

คำอธิบายวิสัยทัศน์ของ กทพ.

"มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ"

คำอธิบาย

- พัฒนาปรับปรุงโครงข่ายทางพิเศษปัจจุบันให้มีมาตรฐานที่ดี สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ

- ขยายโครงข่ายทางพิเศษโดยการก่อสร้างทางพิเศษสายใหม่

 

"มีความคุ้มค่า"

คำอธิบาย

- ค้มค่าในการประหยัดเวลาเดินทาง

- คุ้มค่าในด้านการประหยัดน้ำมันและลดความสึกหรอของเครื่องยนต์

 

"สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย"

คำอธิบาย

- การทางพิเศษฯ จะให้บริการแก่ผู้ใช้ทาง ให้เดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเข้าใช้บริการทางพิเศษและตลอดเส้นทางการเดินทาง

 

"อย่างยั่งยืน"

คำอธิบาย

- การทางพิเศษฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ได้รับผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอก ด้วยความเป็นธรรม พร้อมการบริหารจัดการผลประกอบการควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

 

ความหมายของค่านิยม

ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑ์และวิธีการประเมิน) ของสำนักงานคณะกรรมการนโนบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ค่านิยม หมายถึง สภาพหลัการชี้นำและพฤติกรรมที่คาดหวังให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนับสนุนและชี้นำการตัดสินใจของบุคลากรทุกคนและช่วยให้องค์กรบรรลุภารกิจ และวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตัวอย่างของค่านิยมอาจรวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรมและความยุติธรรมในการปฏิสัมพันธ์ในทุกกรณี การทำให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า การเห็นคุณค่าของแต่ละบุคคล และของความหลากหลายของบุคลากร การป้องกันสิ่งแวดล้อม และการพยายามให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศทุก ๆ วัน


ค่านิยมของ กทพ. (Value)
"บริการเป็นเลิศ นวัตกรรมก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด"

คำอธิบายค่านิยมของ กทพ.

บริการเป็นเลิศ

คำอธิบาย มุ่งเน้นการให้บริการทางพิเศษที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้ทางพิเศษมีความพึงพอใจ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของผู้ใช้ทางพิเศษ

นวัตกรรมก้าวไกล
คำอธิบาย นำเอาความคิด กระบวนการ หรือเทคโนโลยี เข้ามาปรับปรุงการให้บริการทางพิเศษ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

ภาพลักษณ์ใสสะอาด
คำอธิบาย ดำเนินงานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจสอบได้

ภารกิจองค์การ (Mission)

๑.) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
๒.) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
๓.) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษ
และประโยชน์ต่อสังคม
๔.) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ

ผู้บริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข

ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนายดำเกิง ปานขำ

รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
นางทศานุช ธรรมโชติ

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
นายชาตรี ตันศิริ

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี

รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน
นายประมวลรัตน์ จินณรงค์

รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นายวิชาญ เอกรินทรากุล

ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร)
นายชัย แก้วเพ็ง

ผู้ช่วยผู้ว่าการคณะผู้บริหารของ กทพ.

สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหาร

ปรับปรุงข้อมูล สิงหาคม 2564

อำนาจหน้าที่

1. สำนักตรวจสอบ ประกอบด้วย

1.1 กองตรวจสอบ 1 
    มีอำนาจหน้าที่วางแผนการตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานทั้งภายใน กทพ. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสามารถควบคุม กำกับการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด รวมทั้งปฏิบัติงานในคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการจัดการของ กทพ. 

    1.2 กองตรวจสอบ 2 
    มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับกองตรวจสอบ 1


2. สำนักผู้ว่าการ ประกอบด้วย

2.1 กองกลางและการประชุม 
    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณของ กทพ. งานประชุมของคณะกรรมการ กทพ. คณะกรรมการบริหารของ กทพ. ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป และการประชุมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    2.2 กองประชาสัมพันธ์และการตลาด 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการงานข่าวสารข้อมูลต่างๆ งานประชาสัมพันธ์และการตลาด งานสัมพันธ์ งานให้บริการ โสตทัศนูปกรณ์ และผลิตสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์และงานห้องสมุดและศูนย์เอกสาร ตลอดจนดำเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ


3. ฝ่ายบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

3.1 กองการเจ้าหน้าที่ 
    มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติ งานสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ งานสงเคราะห์ของพนักงานและลูกจ้าง 

    3.2 กองพัฒนาบุคคลและระบบงาน 
    มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและระบบงาน รวมทั้งงานวางแผนและจัดอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กทพ. 

    3.3 กองพัสดุ 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการบริหารงานพัสดุ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


4. ฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย

4.1 กองการเงิน 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการด้านการเงิน ด้านเงินกู้และด้านการตรวจจ่าย 

    4.2 กองบัญชี 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดทำ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการ ด้านผลิต ขาย ติดตาม และควบคุมการใช้บัตรทางด่วน (TAG) และบัตรผ่านทาง (คูปอง) ของ กทพ. 

    4.3 กองงบประมาณ 
    มีอำนาจหน้าที่กำหนดแผนงานโครงการจัดทำงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพ จัดทำคำของบประมาณ และรายงานเงินงบประมาณในส่วนที่ขอรับการอุดหนุนจากรัฐบาล 

    4.4 กองตรวจสอบรายได้ 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบรายได้ค่าผ่านทาง และเสนอแนะเพื่อควบคุมการเก็บรายได้ของระบบทางพิเศษ รวมทั้งตรวจสอบรายได้อื่นๆ นอกจากค่าผ่านทาง


5. สำนักพัฒนาการจัดการ

    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบผสมผสานทั้งองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร รวมถึงการดำเนินการเพื่อแปลงสภาพและแปรรูป กทพ.


6. ฝ่ายนโยบายและแผน ประกอบด้วย

6.1 กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการวางแผนศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและการเงินเพื่อให้ได้ระบบทางพิเศษที่มีประสิทธิภาพ 

    6.2 กองประเมินผล 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามโครงการที่นำไปปฏิบัติ รวบรวมสถิติ วิเคราะห์และประเมินผลงานในการดำเนินงานของ กทพ. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ กทพ. เพื่อใช้สำหรับให้บริการช่วยงานด้านบริหาร 

    6.3 กองออกแบบ 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ทั้งทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ และงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามอาคารต่างๆ รวมตลอดในเขตทางพิเศษทั้งหมด


7. ฝ่ายสารสนเทศ ประกอบด้วย

7.1 กองระบบงานคอมพิวเตอร์ 
    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ระบบงานตรวจสอบประเมินผลระบบงานที่ออกแบบ และปรับปรุงระบบงานให้เหมาะสมตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ฝึกอบรมและให้คำแนะนำในการใช้ระบบงานต่างๆ ที่พัฒนาเสร็จแล้วแก่ผู้ใช้ระบบงาน จัดการและบำรุงรักษาฐานข้อมูลรวม การจัดทำแผนงานหลักด้านระบบสารสนเทศ 

    7.2 กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ข้อมูล การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ให้บริการประมวลผลข้อมูล ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำสำรองข้อมูลทั้งระบบ จัดฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตในการให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร


8. ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประกอบด้วย

8.1 กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อก่อสร้างทางพิเศษ 

    8.2 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ ช่วงพญาไท-ศรีนครินทร์) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ กทพ. ในการให้เช่าและใช้พื้นที่ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานดูแลรักษาและป้องกันการบุกรุกเขตทางพิเศษ รวมตลอดถึงทางพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

    8.3 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ บางนา-ท่าเรือ และดาวคะนอง-ท่าเรือ) ทางพิเศษฉลองรัช (ทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์) และทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ กทพ. ในการให้เช่าและใช้พื้นที่ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานดูแล รักษาและป้องกันการบุกรุกเขตทางพิเศษ รวมตลอดถึงทางพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย


9. ฝ่ายกฎหมาย ประกอบด้วย

9.1 กองคดี 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการด้านคดีที่ กทพ. เป็นคู่ความหรือผู้เสียหาย การวางทรัพย์ และการระงับข้อพิพาทตามสัญญาต่าง ๆ 

    9.2 กองนิติการ 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการด้านสัญญา ด้านนิติการและด้านวินัย รวมทั้งความรับผิดทางละเมิดของพนักงานและลูกจ้าง


10. ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ ประกอบด้วย

10.1 กองวิศวกรรมทางด่วน 1 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานด้านการออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งทางด้านเทคนิคและสัญญา ตลอดจนประสานงานสาธารณูปโภคและงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และจัดทำทางเข้า-ทางออกในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอันเนื่องมาจากการก่อสร้างของโครงการ 

    10.2 กองวิศวกรรมทางด่วน 2 
    มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับกองวิศวกรรมทางด่วน 1


11. ฝ่ายบำรุงรักษา ประกอบด้วย

11.1 กองบำรุงรักษาทาง 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการวางแผนตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมทางพิเศษ อันรวมถึงสะพานและไหล่ทาง 

    11.2 กองบำรุงรักษาอาคารและความสะอาด 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่ เรื่องความสะอาด การรักษาความปลอดภัย บำรุงรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าในเขตทางพิเศษ บริเวณอาคารต่างๆ และไหล่ทาง 

    11.3 กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการวางแผนตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบทางพิเศษทั้งหมด ได้แก่ อุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง และอุปกรณ์ควบคุมการจราจร ตลอดจนงานควบคุมดูแลฐานข้อมูลจัดเก็บค่าผ่านทางที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฯ 

    11.4 กองไฟฟ้าเครื่องกลและยานพาหนะ 
    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องกลและยานพาหนะ


12. ฝ่ายควบคุมการจราจร ประกอบด้วย

12.1 กองจัดการจราจร 
    มีอำนาจหน้าที่อำนวยการให้ความสะดวกปลอดภัยเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ ตรวจสอบ ควบคุมการใช้ทางพิเศษให้ถูกต้องตามกฎหมาย ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก และประสานงานกับตำรวจทางด่วน และบริษัทที่ร่วมทุนกับ กทพ. รวมทั้งปรับปรุงและแก้ปัญหาต่างๆ อันเกิดจากการให้บริการทางพิเศษ 

    12.2 กองกู้ภัยและสื่อสาร 
    มีอำนาจหน้าที่จัดบริการด้านการกู้ภัยในทางพิเศษ การควบคุมความปลอดภัยในทางพิเศษ ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทาง บริการลากหรือยกรถเสีย รถเกิดอุบัติเหตุลงจากทางพิเศษ งานด้านการสื่อสารจราจร ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในทางพิเศษ และควบคุมการดำเนินงานสื่อสารของศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกิดจากการให้บริการทางพิเศษ


13. ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง ประกอบด้วย

13.1 กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1 
    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าผ่านทาง ในทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมทั้งปรับปรุง แก้ไข เพื่อลดผลกระทบกับประชาชน อันเกิดจากการให้บริการทางพิเศษ 

    13.2 กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 2 
    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทาง และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าผ่านทางในทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขเพื่อลดผลกระทบกับประชาชน อันเกิดจากการให้บริการทางพิเศษ 

    13.3 กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3 
    มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและควบคุมการจัดเก็บค่าผ่านทางและดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าผ่านทางในทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 และทางยกระดับอุตราภิมุข (ช่วงอนุสรณ์สถานถึงรังสิต) เมื่อ กทพ. ได้รับโอนจากกรมทางหลวงตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งปรับปรุง แก้ไขเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนอันเกิดจากการให้บริการทางพิเศษ


14. สำนักวางแผนปฏิบัติการ

    มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานด้านศึกษา วิเคราะห์พัฒนา วางแผน และเสนอแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของระบบงานทางพิเศษ ได้แก่ ระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบความปลอดภัยและการจราจร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ รับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากระบบทางพิเศษภายหลังเปิดให้บริการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กทพ. / วิสัยทัศน์และภารกิจ ปี ๒๕๕๘

ทิศทางองค์การ (Direction)

         ทิศทางที่ กทพ. มุ่งจะไปให้ถึง คือ การเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความคุ้มค่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม ดังนี้

วิสัยทัศน์ของ กทพ. (Vision)

"ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ภารกิจองค์การ (Mission)

        ๑.) จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย

        ๒.) บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม

        ๓.) บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม

        ๔.) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ

เป้าประสงค์องค์การ (Corporate Goal)

        ๑.) ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพ

        ๒.) บริการมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน

        ๓.) ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง มีกำไรอย่างเหมาะสม

ค่านิยมของ กทพ. (Value)

"บริการเป็นเลิศ นวัตกรรมก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด"

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑         พัฒนาธุรกิจและบริการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้และเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการรวมทั้งแก้ปัญหาการจราจร
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒    เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความสูญเสีย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชนและสังคม