เกี่ยวกับกระทรวง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • อำนาจหน้าที่

ประวัติ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

   ในการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 นั้น รัฐบาลได้จัดตั้งสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขึ้น ในกระทรวงคมนาคมด้วยการโอนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในส่วนของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร(บางส่วน) และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี (บางส่วน)

   สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนการขนส่งการจราจร และความปลอดภัยจากการขนส่ง ประสานแผนด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การจราจร และความปลอดภัย จากการขนส่งให้สอดคล้องกับแผนหลักด้านการขนส่งและจราจร เพื่อให้ นโยบายด้านการขนส่งและจราจร มีความเป็นเอกภาพ

   ปัจจุบัน "สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร" (สนข.) มีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นหัวหน้าส่วนราชการและทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ จัดระบบ การจราจรทางบก (คจร.)

วิสัยทัศน์ :

องค์กรนำในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศ

พันธกิจ :

1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบูรณาการการจัดทำแผนด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งและจราจร


ค่านิยมองค์กร :

“ OTP to TOP ” : ทีมงานเป็นเลิศ ร่วมเปิดใจกว้าง สานสร้างเครือข่าย

T-Teamwork มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
O-Open-mind มุ่งเน้นการทำงานแบบเปิดใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เกิดการบูรณาการและแลกเปลี่ยนความรู้
P-Partnership มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการทำงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ สนข. ปี 2556-2559 :

1. การพัฒนานโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ

เป้าประสงค์ : มีการนำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจร ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ :

1. จำนวนข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจรที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจร

กลยุทธ์:

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำนโยบายและแผน และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินนโยบายและแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจร

เป้าประสงค์ : มีการนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจร

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ร้อยละความพึงพอใจต่อข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรของ สนข.

กลยุทธ์ :

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจร
2. พัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้ใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงง่าย และค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์ : สนข. เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ : ระดับความสำเร็จของ สนข. ในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานให้สอดคล้องตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กลยุทธ์ :

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ สนข. ในทุกระดับ
3. เสริมสร้างการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
4. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมที่ดีให้กับบุคลากร
5. เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล