บริการอิเล็กทรอนิกส์

เชื่อมโยง 280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และตรวจสอบแนวเวนคืน
- ระบบประสานการดำเนินงานผู้อุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ติดตามเรื่องร้องเรียนถึงรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
เอกสารแนะนำ การยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ

บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ประมูลทะเบียนรถ
เสียภาษีรถยนต์ทางอินเทอร์เน็ต
ขอสติ๊กเกอร์รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนทางพิเศษ
- ทะเบียนผู้รับเหมา
แสดงเวลาเข้า-ออก ของเที่ยวบินภายในประเทศของท่าอากาศยาน
ระบบติดตามสถานะขบวนรถไฟ
e-Port
Easy Pass
- M-PASS
- ชำระภาษีผ่านโทรศัพท์มือถือ
การจองคิวอบรมในการขอรับใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า