บริการอิเล็กทรอนิกส์

- เชื่อมโยง 280 งานบริการ e-Service ของรัฐ
- แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)

บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม


บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม