บริการอิเล็กทรอนิกส์

เชื่อมโยง 280 งานบริการ e-Service ของรัฐ
- แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)

บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ระบบบัญชีข้อมูลด้านคมนาคม
ระบบสารสนเทศการยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนออนไลน์
รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และตรวจสอบแนวเวนคืน
- ระบบประสานการดำเนินงานผู้อุทธรณ์เงินค่าทดแทน
เอกสารแนะนำ การยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ติดตามเรื่องร้องเรียนถึงรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญ

บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ประมูลทะเบียนรถ
เสียภาษีรถยนต์ทางอินเทอร์เน็ต
ขอสติ๊กเกอร์รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนทางพิเศษ
- ทะเบียนผู้รับเหมา
แสดงเวลาเข้า-ออก ของเที่ยวบินภายในประเทศของท่าอากาศยาน
ระบบติดตามสถานะขบวนรถไฟ
e-Port
Easy Pass
- M-PASS
- ชำระภาษีผ่านโทรศัพท์มือถือ
การจองคิวอบรมในการขอรับใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า