MOT SAR

คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ

องค์ประกอบของ กชย.

      พ.ร.บ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๔/๒๑
ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.) ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ๙ หน่วยงาน จำนวน ๑๓ ท่าน ได้แก่   

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม     
                       
(๒) ปลัดกระทรวงคมนาคม     
                                   
(๓) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

(๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(๕) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(๖) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

(๗) ผู้บัญชาการทหารบก

(๘) ผู้บัญชาการทหารเรือ

(๙) ผู้บัญชาการทหารอากาศ

(๑๐) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

(๑๑) ผู้อำนวยการ กชย.           

(๑๒) ข้าราชการในสำนักงาน กชย.

(๑๓) ข้าราชการในสำนักงาน กชย.       

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ              

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ


หน้าที่และอำนาจของ กชย.

      พ.ร.บ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๔/๒๒
ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.) ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และเขตความรับผิดชอบ
ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศไทย

(๒) เห็นชอบแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติโดยคำนึงถึงมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อ กชย. เห็นชอบแล้ว ให้สำนักงาน กชย. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนฯดังกล่าว

(๓) กำหนดมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากอากาศยานที่อยู่ในภาวะอันตรายให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๕/๑๗ (๗)

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยรวมทั้งการออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังกล่าว

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๖) ให้คำแนะนำ ปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินการและพัฒนาระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศ

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง กชย. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้ และให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒  (เกี่ยวกับการองค์ประกอบของการประชุม) มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม