ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดกรมการขนส่งทางราง  กระทรวงคมนาคม icon_new


- ประกาศกรมการขนส่งทางราง 
เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการขนส่งทางรางicon_new


ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการขนส่งทางราง


- ประกาศกรมการขนส่งทางราง 
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางราง (ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ) 

- ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ


- ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางราง

- ภาพตัวอย่างการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 

- ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการขนส่งทางราง

- ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการขนส่งทางราง

- ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  


- ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางราง


ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

- ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมการขนส่งทางราง

กรมการขนส่งทางราง ประกาศสรรหาเพื่อให้ได้บุคคลมาบรรจและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ว่าง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด