ผู้บริหาร


ผู้บริหารกรมการขนส่งทางราง

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ 
รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางราง


รองอธิบดี


นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์
รองอธิบดี


สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อผู้บริหาร

ปรับปรุงข้อมูล ตุลาคม 2563