บริการประชาชน

การแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว ตามมาตรา 79

ให้บริการยื่นคำร้องแจ้งไม่ใช้รถพร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถจดทะเบียนไว้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ใช้แบบคำขออื่นๆ ยื่นคำร้องแจ้งไม่ใช้รถพร้อมหลักฐาน
2. ชำระเงินค่าภาษีประจำปี (กรณีค้างชำระภาษี)
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล การแจ้งเลิกใช้รถ
4. รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน พร้อมใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

1. ใช้แบบคำขออื่นๆ ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานของผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถ
2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ

แบบฟอร์ม

แบบคำขอโอนและรับโอน

ระยะเวลาการให้บริการ

สรุป 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

-