บริการประชาชน

การขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงสาระสำคัญของรถ

ผู้ประกอบการขนส่งยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนเครื่องยนต์ และเปลี่ยนตัวถัง เป็นต้น

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ใช้แบบคำขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ พร้อมหลักฐานของผู้ประกอบการ และหนังสือแสดงการจดทะเบียน
2. ชำระค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต
3. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ
4. นำผลการตรวจสภาพมาบันทึกแก้ไข
5. รับหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคืน
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-