บริการประชาชน

การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี

ให้บริการยื่นคำร้องขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือการขอ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี พร้อมหลักฐาน สำนักงานที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ และส่วนทะเบียนรถยนต์

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ประชาชนยื่นคำขอ 2. รับคำขอ/ ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ออกใบเสร็จฯ ออกใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษี (กรณีขอใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษี) 3. ออกใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ) 4. บันทึกรายการต้นทะเบียนรถและใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ 5. นายทะเบียนพิจารณา / ลงนาม 6. จ่ายเรื่อง

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
2.กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทนสูญหาย ให้นำสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ที่ได้แจ้งความหายไว้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง หรือบันทึกถ้อยคำเอกสารหายต่อเจ้าหน้าที่
3. กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีชำรุด ให้นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ชำรุดมาแสดงด้วย
4. หลักฐานประจำตัวผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ (แล้วแต่กรณี) ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประชาชน ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

60 นาที

ค่าธรรมเนียม

-