เกี่ยวกับกระทรวง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
MCIO ประจำกระทรวงคมนาคม
 เบอร์ติดต่อ : 0 2283 3140
 
 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 - 2566
แผนพัฒนาบุคลากรคมนาคมดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) (แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557-2561
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (2559-2561)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
- (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงคมนาคม
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- สรุปการกระทำที่ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ปรับปรุงข้อมูล : มกราคม 2563