เกี่ยวกับกระทรวง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
MCIO ประจำกระทรวงคมนาคม
 เบอร์ติดต่อ : 0 2283 3140
“พัฒนาและผลักดันกระบวนงานของกระทรวงคมนาคมให้เป็นดิจิทัล”
 

ปรับปรุงข้อมูล : พฤษภาคม 2565

  • คณะกรรมการ
  • กฎ ระเบียบ
  • แผนพัฒนาด้านดิจิทัล
  • ผลการดำเนินงาน
  • ทำเนียบผู้บริหาร
- แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1
นโยบายและแผนเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนปฏิบัติการ)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
แผนปฏิบัติการคมนาคมดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2563 - 2565
- แนวทางการพัฒนา Digital Logistics ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 - 2566
แผนพัฒนาบุคลากรคมนาคมดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2565) (แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557-2561
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (2559-2561)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 (ก.ย.)
นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (คพ.) พ.ศ. 2554 (ต.ค.) – พ.ศ. 2555 (มี.ค.)
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (อร.) พ.ศ. 2555 (พ.ย.) - พ.ศ. 2556 (พ.ค.)
นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ขส.) พ.ศ. 2556 (พ.ค.) - พ.ศ. 2557 (ก.ย.)
นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ขส.) พ.ศ. 2557 (ธ.ค.) - พ.ศ. 2558 (ม.ค.)
นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (อร.) พ.ศ. 2558 (ก.พ.) – พ.ศ. 2558 (ส.ค.)
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (คพ.) พ.ศ. 2558 (ต.ค.) –พ.ศ. 2561 (ก.ย.)
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (คพ.) พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน