เกี่ยวกับกระทรวง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง
นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
MCIO ประจำกระทรวงคมนาคม
 เบอร์ติดต่อ : 0 2283 3140
“พัฒนาและผลักดันกระบวนงานของกระทรวงคมนาคมให้เป็นดิจิทัล”
 

ปรับปรุงข้อมูล : พฤษภาคม 2564

  • คณะกรรมการ
  • กฎ ระเบียบ
  • แผนพัฒนาด้านดิจิทัล
  • ผลการดำเนินงาน
  • ทำเนียบผู้บริหาร
พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
สรุปการกระทำที่ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2560
นโยบายและแผนเฉพาะด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) (แผนปฏิบัติการ)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565
แผนปฏิบัติการคมนาคมดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2563 - 2565
- แนวทางการพัฒนา Digital Logistics ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 - 2566
แผนพัฒนาบุคลากรคมนาคมดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) (แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557-2561
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (2559-2561)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
(ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)