เกี่ยวกับกระทรวง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • อำนาจหน้าที่

ประวัติความเป็นมา

จากสนามม้าสระปทุม สู่สนามบินดอนเมือง  

   กิจการ การบินของประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อปี 2454 โดยระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2454 นักบินชาวเบลเยี่ยมชื่อ ฟัน เดน บอร์น (Van den Born) ได้นำเครื่องบินออร์วิลล์ ไรท์ (Orville Wright) มาบินแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่สนามม้าราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน    

   หลังจากนั้น ประเทศไทยก็ได้มีพัฒนาการด้านการบิน เช่น การส่งนายทหารไปศึกษาด้านการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2454 การสั่งเครื่องบินชุดแรกของประเทศไทย ในปี 2456 ทั้งนี้ กิจการด้านการบินในระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมจเรการช่างทหารบก โดยใช้สนามม้าราชกรีฑาสโมสร เป็นส่วนหนึ่งของสนามบิน และเรียกชื่อว่า สนามบินสระปทุม อย่างไรก็ตามเนื่องจากในระยะต่อมา สนามบินสระปทุมคับแคบ มีที่ตั้งไม่เหมาะสม จึงมีการเลือกพื้นที่สนามบินใหม่ ซึ่งในที่สุดได้เลือกพื้นที่ "ดอนเมือง” และจึงเป็นสนามบินดอนเมือง โดยมีเครื่องบินลงปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2457 ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2457 ได้มีการตั้งกรมการบินทหารบกมาดูแล ซึ่งรากฐานมั่นคงของกิจการการบินของไทย ได้เริ่มต้น ณ ที่นี่             
 
ทอท.เริ่มดำเนินกิจการ
   ในปี พ.ศ.2483  กองทัพอากาศได้จัดตั้งกองการบินพลเรือนขึ้นเพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการบิน ระหว่างประเทศ และอีก 8 ปีต่อมาก็ได้ยกฐานะจากกองเป็นกรม และได้ปรับปรุงสนามบินดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานสากลเรียกว่า  "ท่าอากาศยานดอนเมือง” ก่อนเปลี่ยนมาใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า " ท่าอากาศยานกรุงเทพ ” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2498 ต่อมา รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 โดยกำหนดให้จัดตั้งการท่าอากาศยานขึ้นเรียกว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ ทอท. และให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Airports Authority of Thailand ย่อว่า AATโดยมีพนักงาน ทอท.ได้เข้าปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522  จึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนา ทอท.
 
ขยายกิจการ

   นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการท่าอากาศยานกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2522 ทอท.ได้ปรับเปลี่ยนแนวการบริหารงานเป็นเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น การบริหารงานท่าอากาศยานกรุงเทพมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมาก จนทำให้ ทอท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะที่มั่นคง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาท่าอากาศยานของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก ซึ่งต่อมา ทอท.ได้รับโอนท่าอากาศยานสากลในส่วนภูมิภาคอีก 4 แห่งจากกรมการบินพาณิชย์มาดำเนินการตามลำดับ ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (รับโอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (รับโอน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2531) ท่าอากาศยานภูเก็ต (รับโอนเมื่อวันที่  8 ตุลาคม พ.ศ.2531) และท่าอากาศยานเชียงราย (รับโอนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2541 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ท่าอากาศยานเชียงราย ใช้ชื่อใหม่ว่า "ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2553) และเข้าบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2546 โดย ทอท.ได้ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าอากาศยานเหล่านั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทุก ๆ ด้าน และได้จัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของการขนส่งทาง อากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 
ก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชน
   กิจการของ ทอท.เจริญรุดหน้าจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือ การแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2545 โดยใช้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และยังคงเรียกชื่อย่อว่า ทอท.เช่นเดิม ส่วนภาษาอังกฤษให้ใช้ว่า Airports of Thailand Public Company Limited เรียกโดยย่อว่า  AOT  
 
ทสภ.เริ่มให้บริการ
   เมื่อ ทอท.ได้เปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 ท่าอากาศยานกรุงเทพ จึงเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2550 โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ซึ่งให้การต้อนรับผู้เดินทางทั่วโลกปีละกว่า 40 ล้านคน ...

วิสัยทัศน์ (Vision)
ทอท. วางวิสัยทัศน์ในการผลักดันองค์กรสู่การเป็น "ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

พันธกิจ (Mission)
ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่านิยม (Core Value)
1. ให้ใจ
จิตสำนึกในการให้บริการ : การให้บริการด้วยความเข้าใจความหมายของการให้บริการ

2. มั่นใจ
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย : การคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน

3. ร่วมใจ
การมีส่วนร่วมและการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก : สร้างความสามัคคีทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว สร้างกระบวนการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

4. เปิดใจ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับความคิดริเริ่มและความตั้งใจที่จะศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

5. ภูมิใจ
ความโปร่งใสและสำนึกในความรับผิดชอบ : การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสำนึกในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้า ต่อสังคม และประเทศชาติ

อำนาจหน้าที่

1 สำนักตรวจสอบ

รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบแบบแผนที่ดีมาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของ ทอท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

2 สำนักมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานมาตรฐานท่าอากาศยาน (Aerodrome Standards) และความปลอดภัยของท่าอากาศยาน (Aerodrome Safety)เพื่อให้ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. สามารถได้รับใบอนุญาตท่าอากาศยาน (Aerodrome Certificate) รวมทั้งทำให้ท่าอากาศยานของ ทอท. เกิดความปลอดภัยตามมาตรฐานการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับ โดยมีการดำเนินการให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด (Compliance) และดำเนินการให้เกิดการบังคับใช้ข้อกำหนด ด้วยการจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติการของท่าอากาศยาน รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และข้อกำหนดต่างๆ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สำนักงานการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกา หรือองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3 สำนักงานโครงการพิเศษ.

ทำหน้าที่ในงานด้านงานกิจกรรมพิเศษ โครงการพิเศษ งานสาธารณะกุศล งานนันทนาการต่างๆ เช่น งานสนับสนุนกีฬาของชุมชน งานสร้างความเป็นมิตร สร้างความร่วมมือ และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและประชาชนรอบท่าอากาศยาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างท่าอากาศยานกับชุมชน และงานอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ที่ไม่เข้าข่ายภารกิจของหน่วยงานประจำที่มีอยู่

4 เลขานุการบริษัท

4.1 สำนักเลขานุการบริษัท

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการประชุมของคณะกรรมการ ทอท. คณะอนุกรรมการ ทอท. คณะกรรมการกิจการ ทอท. รวมทั้งงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 สำนักสื่อสารองค์กร

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์องค์การในภาพรวมออกไปภายนอก งานสื่อสารภายในองค์กรระหว่าง ทอท. กับพนักงาน หรือส่วนงานกับพนักงาน หรือระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน งานพิธีการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก การให้ข้อมูลข่าวสารกับภายนอกทั้งในด้านการสร้างภาพลักษณ์ การสร้าง Brand การชี้แจงข้อมูลที่เป็นจริงและการแก้ไขข้อมูลให้สาธารณชนรับรู้ กำกับดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

5 สายงานอำนวยการ

5.1 ฝ่ายอำนวยการกลาง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารและตรวจทานงานเอกสารของ ทอท. ทั้งวงจร โดยเป็นหัวหน้าสายวิชาการ และเป็นศูนย์รวมของการติดต่อโต้ตอบหนังสือและเอกสารระหว่าง ทอท. กับส่วนงานภายนอกและภายใน ทอท. งานวิเทศสัมพันธ์ งานเลขานุการ และประสานงานให้แก่ผู้บริหาร ทอท. บริหารงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ทุกๆ ด้านของสำนักงานใหญ่ รวมทั้งบริหารจัดการระบบการให้บริการยานพาหนะสำหรับสำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานดอนเมือง

5.2 ฝ่ายกฎหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายของ ทอท. ในด้านคดีความและข้อพิพาทต่างๆ ที่ ทอท. เป็นผู้ฟ้องร้องและถูกฟ้อง งานสัญญาต่างๆ และงานเกี่ยวกับโทษและวินัยของพนักงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำให้กับงานกฎหมายของทุกท่าอากาศยานเพื่อให้การแก้ไขดำเนินการด้านกฎหมายของ ทอท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม

5.3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ ทอท. งานศึกษาและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล งานโครงสร้างองค์กร การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง งานวางแผนอัตรากำลัง ระบบตำแหน่งงานค่าตอบแทน เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย งานพิจารณาความดีความชอบ งานสวัสดิการ งานวินัยและการลงโทษ งานพนักงานสัมพันธ์ งานบริการด้านทรัพยากรบุคคลต่างๆ รวมทั้งเป็นหัวหน้าสายวิชาการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการวิเคราะห์อัตรากำลัง งานจัดจ้างเอกชนภายนอก ทอท. และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5.4 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานศึกษาและพัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทุนการศึกษา งานสำรวจความต้องการฝึกอบรม งานกำหนดและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมทุกๆ ด้าน งานฝึกอบรมภายในและภายนอก รวมทั้งเป็นหัวหน้าสายวิชาการทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5.5 ฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและอาชีวอนามัย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันอุบัติภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำรวจ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์ ประเมิน กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันอันตราย ดำเนินงานร่วมกับส่วนงาน ทอท. เพื่อให้การปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และกฎหมายความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายใต้ ทอท. มีความปลอดภัย รวมทั้งเป็นหัวหน้าสายวิชาการทางด้านการป้องกันอุบัติภัยและอาชีวอนามัยที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ทอท. ผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5.6 ฝ่ายพัสดุ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดหา งานมาตรฐานพัสดุ งานควบคุมพัสดุและทรัพย์สิน งานคลังพัสดุ งานบริหารสัญญา ควบคุมติดตามและตรวจทานการจัดการพัสดุของ ทสภ. เพื่อให้ระบบงานพัสดุเป็นระบบเดียวกัน ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ ทอท. ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการในระบบงานบริหารและการจัดการพัสดุ และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5.7 ฝ่ายแพทย์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานให้บริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยาน เพื่อให้เป็นไปตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด และให้บริการแก่พนักงาน ทอท. อีกทั้งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการ โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์ กำกับ ควบคุม ตรวจทานระบบงานการแพทย์ ทสภ. และ ทภภ. ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อปฏิบัติด้านการแพทย์ที่ ICAO กำหนด และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6 สายงานแผนงานและการเงิน

6.1 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

เป็นหัวหน้าสายวิชาการด้านแผนกลยุทธ์องค์การ เช่น แผนวิสาหกิจ แผนยุทธศาสตร์ ทอท. แผนปฏิบัติการ จัดทำแผนงานของ ทอท. โครงการความร่วมมือของรัฐบาล จัดทำข้อตกลงกับรัฐบาลในการประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญขององค์การ ได้แก่ TRIS, EVM, BSC, Airport Ranking, Airport Benchmarking ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทำสถิติ ข้อมูล ประมาณการการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งกำหนดและควบคุมมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) ณ ท่าอากาศยานของส่วนงาน ทอท. และของงานจ้างบริการภายนอก Outsource การประชุมทางวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การ งานห้องสมุดและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.2 ฝ่ายงบประมาณ

เป็นหัวหน้าสายวิชาการด้านงบประมาณของ ทอท. ทั้งงบทำการและงบลงทุน ควบคุมกำกับดูแลบริหารการใช้งบลงทุนและงบทำการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขอบเขตที่กำหนดและเป็นหัวหน้าสายวิชาการด้านการดำเนินโครงการต่างๆ ของ ทอท. วิเคราะห์และประเมินโครงการลงทุนของ ทอท. ในรายละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ ทอท. ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการจัดจ้างภายนอกของทุกท่าอากาศยานของ ทอท. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.3 ฝ่ายการเงิน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินของ ทอท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการเงิน แผนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน กำกับ ควบคุมดูแล ตรวจทานและดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การจัดเก็บเงินของ ทอท. รวมทั้งการวางแผนภาษีอากร นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการในด้านการบริหารเงินและการควบคุมการใช้เงินของ ทอท. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.4 ฝ่ายบัญชี

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบัญชีทุกประเภทของ ทอท. ได้แก่ งานบัญชีทั่วไป งานบัญชีต้นทุน งานบัญชีทรัพย์สิน งานบัญชีเงินเดือน งานบัญชีงบดุล งบกำไร-ขาดทุน ฯลฯ ตามระบบบัญชีที่ ทอท.นำมาใช้ รวมถึงงานการวิเคราะห์ทางบัญชีการเงิน กำกับ ควบคุมและตรวจทานระบบบัญชีของหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านบัญชีเป็นระบบเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการในด้านการวิเคราะห์ บริหารด้านบัญชีของ ทอท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบบัญชี และจัดทำบัญชีทั้งหมดของ ทอท. และรับผิดชอบงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7 สายงานพัฒนาธุรกิจ

7.1 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รับผิดชอบงานจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ แผนงานใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานให้เหมาะสมกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ประเภทต่างๆ งานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ ทอท. เรียกเก็บตามกฎหมาย และอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ งานด้านการตลาด งานลงทุนในธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท. งานกำกับดูแลบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

7.2 ฝ่ายบริหารธุรกิจ

รับผิดชอบงานวิเคราะห์ จัดทำ TOR กลั่นกรอง คัดเลือกผู้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานของ ทดม. และทภภ. งานพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ นำเสนอผลการพิจารณาให้กับคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องของทุกท่าอากาศยาน งานปฏิบัติการด้านการพาณิชย์อื่นๆ ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาธุรกิจ และงานบริหารสัญญากิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารของทุกท่าอากาศยานและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8 สายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.1 ฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน

ทำหน้าที่วางแผน จัดทำแผนแม่บท แผนพัฒนาท่าอากาศยาน วิเคราะห์ ศึกษา ประมวลผล พิจารณาความเหมาะสมเพื่อการตัดสินใจ ปรับปรุง พัฒนา เพิ่ม ลดในการปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยาน รวมทั้งจัดทำโครงการพัฒนาท่าอากาศยานและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8.2 ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทุกท่าอากาศยาน บริหารการก่อสร้างโครงการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท. และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างในทุกระบบงานและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

8.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับควบคุมให้การสนับสนุนช่วยเหลือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทอท. ทุกระบบ รับผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือข่ายของ ทอท. โดยเฉพาะของสำนักงานใหญ่ ทดม. และ ทภภ. อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการด้านสารสนเทศของ ทอท. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8.4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนการจัดการและปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา รณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้ในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ติดตามประเมินผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมทุกท่าอากาศยานของ ทอท. เพื่อลดปัญหาต่างๆ จากการบริหารท่าอากาศยาน เพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างท่าอากาศยานกับชุมชนเป็นไปอย่างราบรื่น อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของ ทอท. รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

9 สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค

9.1 ท่าอากาศยานเชียงใหม่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานภายในเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้แก่ การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่อากาศยาน ผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ การดำเนินการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ งานด้านการเงินของท่าอากาศยาน การรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและกู้ภัยและการบำรุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

9.2 ท่าอากาศยานหาดใหญ่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานภายในเขตท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้แก่ การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่อากาศยาน ผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ การดำเนินการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ งานด้านการเงินของท่าอากาศยาน การรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและกู้ภัยและการบำรุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

9.3 ท่าอากาศยานภูเก็ต มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานภายในเขตท่าอากาศยานภูเก็ต ได้แก่ การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่อากาศยาน ผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ การดำเนินการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ งานด้านการเงินของท่าอากาศยาน การรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและกู้ภัยและการบำรุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

9.4 ท่าอากาศยานเชียงราย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานภายในเขตท่าอากาศยานเชียงราย ได้แก่ การบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่อากาศยาน ผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ การดำเนินการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ งานด้านการเงินของท่าอากาศยาน การรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและกู้ภัยและการบำรุงรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

10 หน่วยธุรกิจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

10.1 สายอำนวยการ

10.1.1 ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสารบรรณ งานธุรการ งานประชุม งานเลขานุการ งานการบุคคล งานสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ งานพัฒนาบุคคล งานบริการข้อมูล งานชมกิจการ งานร้องเรียน งานจัดหาพัสดุ งานเก็บรักษาควบคุมพัสดุ งานปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน งานบริการทางการแพทย์และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.1.2 ฝ่ายแผนงานและการเงิน

รับผิดชอบงานแผน งานประเมินผล งานข้อมูลการขนส่งทางอากาศและสถิติ งานตรวจการจ่ายเงิน งานรับ-จ่ายเงิน งานบัญชีรายได้ งานบัญชีค่าใช้จ่าย งานบัญชีทรัพย์สิน งานบัญชีเงินเดือน งานบัญชีทั่วไป งานบัญชีต้นทุน งานงบลงทุน งานงบทำการ งานวิเคราะห์ การจัดจ้างภายนอกและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.1.3 ฝ่ายกิจการพิเศษ

รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์กิจการของ ทสภ. ให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ทสภ. ให้เป็นที่ยอมรับ งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ งานชุมชนสัมพันธ์ ทสภ. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.2 สายปฏิบัติการ

10.2.1 ฝ่ายการท่าอากาศยาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารผู้โดยสาร งานสิ่งอำนวยความสะดวก งานปฏิบัติการท่าอากาศยาน งานป้ายข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน งานต้อนรับและห้องรับรอง งานบริการสัมภาระผู้โดยสาร งานตกแต่งอาคารผู้โดยสาร งานรักษาความสะอาด งานกำกับดูแลพื้นที่ในอาคาร นอกอาคาร และงานดูแลลูกค้าบริษัทการบินและผู้ประกอบการ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการด้านการบริการท่าอากาศยานและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.2.2 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการการบริการทางอากาศภายในเขตการบิน การบริหารลานจอดอากาศยาน การให้บริการหลุมจอดอากาศยาน การปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในเขตการบิน การควบคุมสัตว์ที่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน การดำเนินพิธีการบิน การรวบรวมข้อมูลการบิน การให้บริการเที่ยวบิน นอกจากนี้แล้วยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการทางด้านการปฏิบัติการและการบริการการบินของ ทอท. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

10.2.3 ฝ่ายระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานปฏิบัติการ งานบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเชื่อมต่อระบบลำเลียง งานควบคุมระบบลำเลียง งานควบคุมระบบตรวจวัตถุระเบิด งานควบคุมระบบข้อมูลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

10.2.4 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในส่วนของบุคคล อากาศยาน อาคาร สถานที่ การข่าว งานจัดและอำนวยการจราจร งานควบคุมการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการด้านการรักษาความปลอดภัยของ ทอท. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

10.2.5 ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน อาคารสถานที่ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสายวิชาการทางด้านการดับเพลิงและกู้ภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.3 สายบำรุงรักษาและสารสนเทศ

10.3.1 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เครื่องกล ระบบประหยัดพลังงานของ ทสภ. คืองานไฟฟ้าอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน อาคารทั่วไป ไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าสำรอง พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้าสนามบิน ไฟฟ้าลานจอดเครื่องบิน สะพานเทียบเครื่องบิน ระบบไฟฟ้านำจอดเครื่องบิน ระบบบริการอากาศยานภาคพื้น ควบคุมลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อน ประตูอัตโนมัติ ประตูกลและเครนไฟฟ้า งานปรับอากาศอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน อาคารทั่วไป ควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ อาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศอัตโนมัติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.3.2 ฝ่ายสนามบินและอาคาร

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำรุงรักษาสนามบิน อาคาร ระบบสุขาภิบาล การบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องทุ่นแรงของ ทสภ. งานโยธา งานถนนและเครื่องหมาย งานสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง งานทำความสะอาด งานตัดหญ้า งานระบายน้ำ งานบริหารการบำรุงรักษาอาคาร งานอาคารผู้โดยสาร อาคารทั่วไป งานภูมิสถาปัตยกรรม งานควบคุมระบบน้ำ งานจัดการขยะ งานบำรุงรักษาระบบท่อ งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบควบคุม งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ เครื่องทุ่นแรง รถดับเพลิงอุปกรณ์กู้ภัย งานซ่อมบำรุงทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.3.3 ฝ่ายสารสนเทศท่าอากาศยาน

รับผิดชอบงานควบคุมมาตรฐานและวางแผน งานบริหารฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อ งานปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ งานบริหารระบบ CUTE และอุปกรณ์ งานควบคุมมาตรฐานและวิชาการระบบเครือข่าย งานบริหารอุปกรณ์เครือข่าย งานปฏิบัติการเครือข่าย งานบริหารจัดการเครือข่าย งานระบบข้อมูลการบิน งานระบบข้อมูลผู้โดยสาร งานระบบบริหารท่าอากาศยาน งานสนับสนุนระบบสารสนเทศเขตปลอดอากร งานพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ งานแผนและฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศท่าอากาศยาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.3.4 ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการด้านอุปกรณ์ข้อมูลการบิน งานโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ งานอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด งานอุปกรณ์การควบคุมการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ งานอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้และดับเพลิงอัตโนมัติ งานอุปกรณ์ตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ งานอุปกรณ์ตรวจค้นผู้โดยสาร และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.4 สายการพาณิชย์

10.4.1 ฝ่ายการพาณิชย์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร ควบคุม กำกับดูแลการจัดสรรพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้ง ทสภ. ให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบและสัญญา รวมทั้งอำนวยความสะดวก ตรวจสอบ ติดตามการใช้พื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของ ทสภ. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

10.4.2 ฝ่ายบริหารการขนส่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร ควบคุม กำกับดูแลความเรียบร้อยด้านการขนส่งในส่วนของระบบขนส่งมวลชน รถรับจ้างสาธารณะ รถรับจ้างส่วนบุคคล รถเช่า กำกับดูแลพื้นที่จอดรถยนต์ กำหนดกฎระเบียบในการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ตลอดจนตรวจสอบและติดตามการบริหารการขนส่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


11 หน่วยธุรกิจท่าอากาศยานดอนเมือง

11.1 ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย ระเบียบและคำสั่งสำหรับการบริหาร ทดม. โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย ทอท. ให้บริการงานเลขานุการ ประสานและอำนวยการสนับสนุนการประชุมต่างๆ ของ ทดม. จัดหาเบิกจ่าย ควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ของ ทดม. กลั่นกรองการเบิกจ่ายเงิน จัดทำงบประมาณของ ทดม. รวบรวมเอกสารงานรับ-ส่งหนังสือ งานด้านบุคคลของ ทดม. งานงบประมาณ การเงิน บัญชี สถิติข้อมูลของ ทดม. ก่อนนำส่ง ทอท. และนำเสนอ ทอท. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย