เกี่ยวกับกระทรวง

  • ประวัติ
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • ผู้บริหาร
  • อำนาจหน้าที่

ประวัติ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นรัฐวิสาหกิจของชาติ ที่ดำเนินกิจการแข่งขันกับต่างประเทศ ในธุรกิจการบินโลก และเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถทำกำไรต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งยังได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับสายการบินชั้นนำของโลกเสมอมา

การบินไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยการทำสัญญาร่วมทุนระหว่าง บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม หรือใช้ชื่อย่อว่า เอส เอ เอส เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการบิน ระหว่าง ประเทศ และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 ด้วยทุน จดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70 และ เอส. เอ. เอส. ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2520 เอส. เอ. เอส. ได้โอนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด และถือเป็น การยกเลิกสัญญาร่วมทุน ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2503 โดย บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด กับบริษัทสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็มหรือใช้ชื่อย่อว่า เอส เอ เอส ได้ร่วมลงทุนกิจการด้วยทุนเพียง 2 ล้านบาท โดยเดินอากาศไทยถือหุ้นร้อยละ 70 และ เอส เอ เอส ถือหุ้นร้อยละ 30

ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการเพิ่มทุนอย่างเป็น ขั้นตอนตลอดมาจนถึงปีพุทธศักราช 2520 บริษัท เดินอากาศไทย ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดคืนจาก เอส เอ เอส ตามมติ คณะรัฐมนตรี และมอบโอนหุ้นที่ซื้อมาให้กระทรวงการคลัง ดังนั้น การบินไทย จึงเป็นสายการบินของคนไทยอย่างแท้จริง และมี บริษัท เดินอากาศไทยกับกระทรวงการคลัง เป็นผู้ร่วมถือหุ้น

ต่อมาเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2531 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการรวมกิจการการบินภายในประเทศที่ดำเนินการ โดยบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด เข้ากับกิจการของบริษัทฯ เป็นผลให้เงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเป็นสายการบินแห่งชาติที่รับผิดชอบกิจการ การบินพาณิชย์ ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศ และเส้นทางบินภายในประเทศทั้งหมด และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญเกิดขึ้น โดยคณะรัฐมนตรี มีมติให้ดำเนินการดังนี้

1. นำบริษัท ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยนำหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรกจำนวน 100 ล้านหุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ออกจัดสรรก่อน

3. ให้จัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 ล้านหุ้น ขายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 95 ล้านหุ้น เสนอขายประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นการระดมทุนจากภาคเอกชน อันจะทำให้การบินไทย มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นการให้ประชาชนและพนักงาน ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสายการบินแห่งชาติด้วยบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2534 โดยได้ทำการแปลงกำไรสะสมให้เป็นหุ้นเพิ่มทุน

ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็น13,000 ล้านบาท และทำการเพิ่มทุน จดทะเบียนใหม่อีกจำนวน 3,000 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 16,000 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 14,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 79.5 และธนาคารออมสินถือหุ้นร้อยละ 13.4 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7.1 กระจายสู่นักลงทุนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ และในวันที่20-21 พฤศจิกายน 2546 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 442.75 ล้านหุ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2543 วันที่ 20 สิงหาคม 2545 และวันที่ 16 กันยายน 2546 โดยหุ้นที่เสนอดังกล่าว เป็นหุ้นเพิ่มทุน 285,000,000 หุ้น และหุ้นเดิมของกระทรวงการคลัง 157,750,000 หุ้น โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการลงทุนในโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ตั้งแต่เดือน กันยายน 2547 บริษัทฯได้จำหน่ายหุ้นให้กับพนักงานจำนวน 13,896,150 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15 บาท ภายใต้โครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้พนักงาน (Employee Securities Option Plan) โดยบริษัทฯ จะยังคงจำหน่ายหุ้นให้กับพนักงานที่ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นภายใต้โครงการดังกล่าวจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน 2549

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
   ในบทบาทของสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯทำการประกาศวิสัยทัศน์เพื่อกำหนดเป้าหมายสูงสุดให้ทราบและถือเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ‘การเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย’ โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่าหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การดำเนินกิจการภายใต้สภาวะต้นทุนและการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม โดยมีความคล่องตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้เกิดการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล บริษัทฯได้ประกาศพันธกิจแสดงถึงความมุ่งมั่นและให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

• ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
• สร้างความแข็งแกร่งในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้พนักงาน ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
• ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

ผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)


นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
กรรมการ


รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่


นางสุวิมล บัวเลิศ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล


นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์


นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน


นายณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศาล
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี

 


โครงสร้างองค์กร บกท.

สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหาร

ปรับปรุงข้อมูล ตุลาคม 2562

อำนาจหน้าที่

กองระบบการพาณิชย์

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. รับผิดชอบการพัฒนาระบบงานภายใต้การพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรองที่นั่ง ระบบออกบัตรโดยสาร ระบบ Passenger Inventory Control System ระบบกิจกรรมสนับสนุนการควบคุมการสำรองที่นั่ง ระบบ Distribution System (CRS System และ Self Service System เช่น Internet System, Mobile System และ Kiosk), Revenue Management System, โปรแกรม QIK และ THAI Contact Center Knowledge Based System 
    2. ประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาระบบภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทเพื่อพัฒนาระบบงานที่มีความเกี่ยวโยงกับระบบในความรับผิดชอบ 
    3. ศึกษา และติดตามการเปลี่ยนแปลงของภาคเทคโนโลยีทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 
    4. ริเริ่ม วางแผน นำเสนอ และขออนุมัติจัดทำโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบในความรับผิดชอบ 
    5. ติดตามการทำงานของหน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการโครงการ (Steering Committee) 
    6. รับผิดชอบโครงการให้สำเร็จตามแผนงาน 
    7. ประเมินผลโครงการภายหลังการ Implementation

กองรายการสะสมไมล์ รอยัลออร์คิดพลัส

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    วางแผน กำกับ ดูแล สั่งการ และบริหารงาน รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ของ รอยัล ออร์คิด พลัส ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ พร้อมทั้งพัฒนารายการสะสมไมล์ สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายเพื่อสร้างความนิยม และให้ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก

ฝ่ายธุรกิจการท่องเที่ยว

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    วางแผนกำหนดในโยบายและบริหารงานในด้านการท่องเที่ยว จัดทำรายการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (Royal Orchid Holidays และทัวร์เอื้องหลวง) รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำรวจและตรวจสอบมาตรฐานของโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต่อรองราคาและทำสัญญา กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการขายให้สำนักงานทั่วโลก และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. ให้บริการตรวจรับบัตรโดยสาร และสัมภาระของผู้โดยสาร ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นในการเดินทางทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินต่างประเทศ รวมทั้งดูแล อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกประเภท ให้ขี้นเครื่องโดยเรียบร้อย และให้บริการต้อนรับ เมื่อเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางในทุกจุดบิน สร้างความพึงพอใจในบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้โดยหน่วยงาน หรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
    2. ให้บริการควบคุมระหว่างบรรทุกผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ของทุกเที่ยวบิน(ควบคุมน้ำหนัก และความสมดุลของอากาศยาน) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่ออากาศยาน สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการขนส่งทางอากาศ 
    3. ให้บริการติดตามสัมภาระของผู้โดยสาร ในกรณีเกิดการสูญหาย 
    4. ให้บริการ และดูแลผู้โดยสารในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ (Flight Irregularities) เพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง และพยายามให้เกิดผลกระทบกับผู้โดยสารน้อยที่สุด 
    5. ให้บริการดูแล และอำนวยความสะดวกในห้องพักรับรองที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับผู้โดยสารระดับ Premium ทั้งของบริษัทการบินไทย และสายการบินในกลุ่มพันธมิตร ขณะรอขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยาน 
    6. เป็นผู้ให้บริการภาคพื้นมาตรฐานดังกล่าวมา แก่สายการบินต่างชาติ ซึ่งเป็นลูกค้าของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ 
    7. จัดทำ และควบคุม ดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน Front line ทุกหน่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ISO ของฝ่ายฯ

ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. ให้บริการลานจอดอากาศยาน โดยบริการด้านกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารและสินค้า เพื่อให้ผู้โดยสารหรือสายการบินลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความสะดวกสบายมากที่สุด โดยขนถ่ายลำเลียงสัมภาระและสินค้าขึ้น-ลงจากเครื่องบิน ลากจูงระหว่างอากาศยานกับอาคารผู้โดยสารหรือคลังสินค้า ลากจูงระหว่างอากาศยานและการขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสาร ณ สายพานลำเลียงกระเป๋าที่อาคารผู้โดยสาร 
    2. ให้บริการอากาศยาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและอากาศยาน ได้แก่ บริการลากหรือดันอากาศยาน บริการปรับอุณหภูมิภายในอากาศยานขณะจอด บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลออกจากอากาศยาน บริการน้ำดื่มภายในอากาศยาน บริการรถบันไดสำหรับผู้โดยสาร และบริการสร้างกำลังไฟฟ้าให้กับอากาศยาน 
    3. ให้บริการรับส่งผู้โดยสารและลูกเรือ ระหว่างอาคารผู้โดยสารกับอากาศยาน 
    4. ให้บริการทำความสะอาดภายในอากาศยาน 
    5. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์บริการภาคพื้น 
    6. รักษามาตรฐานและพัฒนาการปฏิบัติการ โดยกำหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์บริการภาคพื้นที่จะทำและสั่งซื้อ รวมทั้งควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานด้าน ISO ความปลอดภัย และชีวอนามัย

ฝ่ายครัวการบิน

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. ให้บริการด้านการผลิตอาหาร, เครื่องดื่ม และการบริการ สำหรับเที่ยวบินของการบินไทย และ สายการบินลูกค้า ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ
    2. ดำเนินการผลิตอาหารและให้บริการ การจัดบรรจุ การจัดส่งแก่สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า ซึ่งครอบคลุมถึงการลำเลียงภาชนะ อุปกรณ์ ที่ใช้แล้วนำกลับมาทำความสะอาด 
    3. ให้บริการด้านการล้างภาชนะ อุปกรณ์, การซักรีดผ้า ที่ใช้บริการบนเครื่องบิน 
    4. ให้บริการด้านการจัดเก็บพัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ของสายการบินลูกค้า 
    5. ให้บริการด้านการจัดบรรจุเครื่องดื่ม สำหรับใช้บริการบนเที่ยวบินของสายการบินไทยและสายการบินลูกค้า 
    6. คัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาประกอบอาหาร อีกทั้งส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 
    7. ให้การสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมโครงการหลวงและโครงการของรัฐบาล 
    8. ดำเนินธุรกิจภายใต้ระเบียบพิธีการทางด้านศุลกากร (Customs Free Zone) 
    9. เน้นเรื่องคุณภาพ สุขลักษณะ ความปลอดภัยและชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 
    10. ดำเนินธุรกิจภัตตาคาร ณ สนามบินเชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ตและกระบี่ และการให้บริการห้องอาหารพนักงาน 
    11. กิจการร้าน Puff & Pie, กิจการ Puff & Pie Supreme Bakery Delight และงานจัดเลี้ยงต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 
    12. การปรุงประกอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นรายการ Take Home เช่น อาหาร, น้ำดื่มเอื้องหลวง น้ำส้ม น้ำผลไม้รวม และชามะขาม

ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. วางแผน กำหนดนโยบายและบริหารการพัฒนาด้านการขาย การตลาด มาตรฐานบริการและปฏิบัติการของสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 
    2. ให้คำแนะนำด้านนโยบายและการสนับสนุนงานด้านสินค้าและไปรษณียภัณฑ์แก่สำนักงานภายในและต่างประเทศ 
    3. จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงทางพาณิชย์เพื่อการขนส่งสินค้า (Commercial Agreement) สัญญาหรือข้อตกลงด้านขนส่งสินค้าระหว่างสายการบิน (Cargo Interline Agreement) ข้อตกลงตัวแทนขายทั่วไปด้านการขนส่งสินค้า (Cargo General Sales Agency Agreement) ข้อตกลงตัวแทนทั่วโลกด้านขนส่งสินค้า (General Cargo Agent Agreement) ข้อตกลงการขายด้านขนส่งไปรษณียภัณฑ์และสัญญาความร่วมมือการบริการคลังสินค้า (Cargo Handling Agreement) 
    4. ประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมอื่นๆ ใน เรื่องที่เกี่ยวข้อง 
    5. บริหารต้นทุนของการขนส่งและบริการคลังสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยธุรกิจ 
    6. ประสานงานกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
    7. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในบังคับบัญชา 
    8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามทีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ฝ่ายช่าง

    มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    ให้บริการงานซ่อมบำรุงอากาศยาน การซ่อมบำรุงระดับลานจอดของเครื่องบิน เครื่องยนต์ เครื่องวัด และอุปกรณ์ประจำเครื่องบิน ตามกฎระเบียบของหน่วยราชการ หรือของบริษัทฯ หรือองค์การการบินสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถนำเครื่องบินออกไปทำการบินประกอบการของบริษัทฯ และของลูกค้าได้ในเวลาที่กำหนด และได้ตามมาตรฐานที่วางไว้