เอกสาร/แบบฟอร์ม/วีดิทัศน์ สำหรับประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

:: ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม icon_new
- ประชาสัมพันธ์สินค้าจำหน่ายหารายได้สบทบกองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ผลงาน 4 ปี กระทรวงคมนาคม ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
One Transport for All คมนาคมรวมเป็นหนึ่ง เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

- 4 Year Performance Ministry of Transport Under the Leadership of General Prayut Chan-o-cha
One Transport for All For Happiness of Thai People

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
กระทรวงคมนาคมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 จากสำนักงาน ป.ป.ช.
- ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการตรวจควันดำ ระดับเสียง และการใช้สารยาบ้า (แอมเฟตามีน)
แผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง 2560 (ภาษาไทย)
แผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง 2560 (ภาษาอังกฤษ)
- เดินทางทั่วไทย ใกล้-ไกล ไปกับคมนาคม
- แผนที่เส้นทางการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
เผยแพร่วีดีทัศน์เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
เผยแพร่ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่ง
การประชุมสมัชชา ICAO สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙ ช่วงการประชุมเต็มคณะ ถ้อยแถลง โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย (39th TRIENNIAL ASSEMBLY Statement by H.E. Arkhom Termpittaypaisith, Minister of Transport of Thailand)
 
:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดย รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ (นายวิทยา ยาม่วง) 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย
การศึกษาแผนแม่บทความปลอดภัยในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก บริเวณจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การศึกษาความเสี่ยงของการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม icon_new

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด
- สรุปการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ข้อเสนอแผนงานโครงการเบืื้องต้น 2560-2564
- ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต FUTURIUM (ฉบับสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร)
สถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดแรงงานในประเทศต่าง ๆ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม2560-2564   
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ – คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)
แบบรายงานการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดำเนินการ
 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม icon_new
ประชาสัมพันธ์สินค้าจำหน่ายหารายได้สบทบกองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- แบบฟอร์มรายงานผลฯ เรื่อง มอบหมายข้าราชการเป็นผู้แทนกระทรวง
 
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
ผลการประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
งาน Mobile app โครงการพัฒนาศูนย์ปลอดภัยคมนาคมและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงคมนาคม

 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554–2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560–มีนาคม 2561)

- รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554–2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561)

- รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ.2554–2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

- รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)

-
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ เดือนกันยายน 2559)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (ระยะที่ 1 : ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)  

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
 
สถาบันการบินพลเรือน 

 
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP)
 
ประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต icon_new
- หัวหน้าพาโกง
- โกงข้อสอบ 
- ซื้อสิทธิขายเสียง
ชุดที่ 1 หัวข้อ การคอร์รัปชันภาครัฐ เรื่อง ได้ทุกคน
ชุดที่ 2 หัวข้อ การคอร์รัปชันภาคเอกชน เรื่อง แบ่งๆ กันไป 
ชุดที่ 3 หัวข้อ การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เรื่อง ตามนโยบายภาครัฐ 
ชุดที่ 4 หัวข้อ การสะท้อนพฤติกรรมนิสัยที่นำไปสู่การยอมรับคอร์รัปชัน เรื่อง จ่ายได้หมด  
 
เอกสาร/วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกicon_new
- Viral Video สัญญาแด่พ่อของแผ่นดิน "ขอตอบด้วยการกระทำ"
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
- เผยแพร่หนังสือ กฎหมายการปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด
Thailand. Make beautiful memories. by Royal Thai Government
- เว็บไซต์กรมการจัดหางาน
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ. 2560
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ด้านคมนาคมและการขนส่ง
สรุปการแถลงผลงานรัฐบาล 1 ปี  
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 (กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 (กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
ป.ป.ช. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรา 100 และมาตรา 103