การอนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

พิจารณาคำขอระบายน้ำทิ้งของกิจการต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร อาคารชุด โรงแรม และออกหนังสืออนุญาตให้ระบายน้ำทิ้ง


ขั้นตอนการให้บริการ
ให้บริการ ณ หน่วยงานกลาง ผู้ขออนุญาตสามารถยื่นหนังสือหรือแบบคำร้องได้ทั้งที่ส่วนกลางและสำนักงานสาขา 
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการหลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)


ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -