การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

    พิจารณาคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไป เหนือน้ำในน้ำของทางน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนพัฒนาการขนส่งทางน้ำ


ขั้นตอนการให้บริการ
    ผู้ต้องการขออนุญาต ยื่นแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้โดยตรงที่ส่วนตรวจท่า สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ / สำนักงานการขนส่งทางน้ำ

ขั้นตอน
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเอกสาร
2.เจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
3.เจ้าพนักงานตรวจสภาพท่าเทียบเรือพร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการส่วนตรวจท่า
4.ผู้อำนวยการส่วนตรวจท่าให้ความเห็นก่อนนำเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต
5.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สปว. จัดทำใบอนุญาตเสนอ ผอ.สปว. ลงนาม พร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมหลักฐานที่ใช้
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (แบบ ท.28 / กรณีต่ออายุใช้แบบ ก.5) 

1.สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2.สำเนาโฉนดที่ดิน
3.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของได้มายื่นขออนุญาตเอง)
4.สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
5.หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
6.สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอม
7.แบบพิมพ์เขียว
8.รูปถ่ายแบบฟอร์ม
คำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ท.28)


ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -