การขออนุญาตขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย

การพิจารณาอนุญาตการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายทางน้ำ


ขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ต้องการขออนุญาตยื่นเอกสารคำขอ (แบบฟอร์ม ท.31) และเอกสารประกอบโดยตรงได้ที่ ส่วนตรวจท่า สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ / สำนักงานการขนส่งทางน้ำ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเอกสาร
2.เจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
3.อนุญาตให้ขนส่งสิ่งของผ่านทางน้ำ


หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
 คำร้องขออนุญาตทำการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ (ท.31)


ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -