การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ

ตรวจสภาพท่าเทียบเรือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำท่า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ท่าเทียบเรือ

ขั้นตอนการให้บริการ
ติดต่อขอใช้บริการได้โดยตรงที่ส่วนตรวจท่า สำนักความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำ / สำนักงานการขนส่งทางน้ำ
ขั้นตอน
1.ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเอกสาร
2.เจ้าพนักงานตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน
3.เจ้าพนักงานตรวจสภาพท่าเทียบเรือพร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการส่วนตรวจท่า
4.ผู้อำนวยการส่วนตรวจท่าให้ความเห็นก่อนนำเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต
5.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สปว. จัดทำใบอนุญาตเสนอ ผอ.สปว. ลงนาม พร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียม

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (ก.5)

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -