บริการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า

การเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า จะเป็นการเชื่อมต่อในทางเดินชั้นใต้ดิน ระหว่างพื้นที่ของเอกชน / หน่วยราชการ กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่ง ปัจจุบันมีการประสานงานเพื่อทำทางเชื่อมต่อ ดังนี้
  - การเชื่อมต่อทางเดินใต้ดิน โครงการ Esplanade รัชดาภิเษก และสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับ บริษัท สยาม ฟิวเจอร์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  - การเชื่อมต่อทางเดินใต้ดิน โครงการ Asoke Complex และ สถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิท (ทางขึ้น-ลง 2) ระหว่าง การรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท บี แอนด์ จี พาร์ค จำกัด ปัจจุบัน กำลังดำเนินการ
  - การเชื่อมต่อทางเดินใต้ดิน โครงการโรงแรม เซอ วิส อพาท เมนท์ และศูนย์การค้า ของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และ GIC Real Estate Pte. Ltd. ประเทศ สิงคโปร์ และสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิท ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอน การดำเนินการ

ขั้นตอนการให้บริการ

การขออนุญาตทำทางเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า 
1. ผู้สนใจยื่นความจำนง
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรม
3. พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขร่วมกัน
4. เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
5. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย จัดทำสัญญา


หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -