การตรวจสอบและขอหนังสือรับรองแนวเขตทางตาม โครงการรถไฟฟ้า ฯ

เจ้าของที่ดินที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบแนวเขตทางตามโครงการรถไฟฟ้า ฯ ของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการให้บริการ
การขอตรวจสอบแนวเขตทางตามโครงการรถไฟฟ้าฯ ของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
1.ยื่นคำขอตรวจสอบ แนวเขตทางต่องานสารบรรณ (15 นาที)
2.สารบรรณเสนอเรื่อง ให้ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินพิจารณา(2 วันทำการ)
3.ดำเนินการตรวจสอบและออก หนังสือรับรอง( 12 วันทำการ)
4.จ่ายเรื่องให้ประชาชน(1 วันทำการ)

หลักฐานที่ใช้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินสำเนาโฉนดที่ดินที่ประสงค์ที่จะตรวจสอบและแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่ขอตรวจสอบ 
- กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบแนวเขตทางแทน เจ้าของที่ดินจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 
- กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมตราประทับของนิติบุคคลนั้นๆ

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -